بیمه پاسارگاد (1997)

نودان نامت بلند باد

دنیا شاهکار خالق هستی است وچه زیباست

دردنیا کشوری به نام ایران وجوددارد وزیباترین کشور جهانست

ودرایران استانی به نام  فارس (شیراز) وجود دارد وزیباترین استان کشوراست

ودراستان فارس شهری به نام نودان وجود دارد وزیباترین شهراستان است

چون جشمه جوشان رنجانش منظره بی بدیلی است

چون غار شاهپورش ناگفتنی استن

چون درختان بلوطش سربه فلک کشیده است

چون مرغزارهایش در بهار چشم نواز است

چون کوهای زرد و سرکش اشیانه عقاب و کرکس وجولانگاه بزکوهی و اهوست

چون دشت و دمنش پوشیده از بلوط وبادام وتنگس و...است

چون مرکباتش  (انار ، پرتقال ، نارنگی و...) بی نظیراست

چون برنج چمپه اش خوشمزه ترین است

چون پونه وحشی اش معطر ترین است

چون آب غنی اش مانند زمزم است

چون مهد پرورش شهیدان بزرگواری جون کایدی و... است

ادامه دارد

نودان نامت بلند باد