بیمه پاسارگاد (1997)

نمایندگی های بیمه ای که توسط بیمه مرکزی لغو یا فعالیت انها تعلیق شده
نویسنده : علی نادری - ساعت ۸:٥٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/۱۱/۱۳
 
بیمه مرکزی آمار نمایندگان بیمه ای را که لغو یا تعلیق فعالیت شده اند، اعلام کرد
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران آمار نمایندگان بیمه را که در شش ماهة اول سالجاری توسط شرکت های بیمه لغو یا تعلیق فعالیت شده‌اند، به تفکیک شرکت های بیمه منتشر کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاونت نظارت بیمه مرکزی اعلام کرد تعداد ۶۵۱ پروانه فعالیت نمایندگی توسط شرکت های بیمه لغو شده که از این تعداد ۴۴۶ پروانه به دلیل درخواست نماینده و ۲۰۵ پروانه به دلیل تخلف نمایندگان بوده است. جدول (۱)

بر اساس این گزارش، همچنین تعداد ۵۱۸ پروانه فعالیت نمایندگی توسط شرکت های بیمه تعلیق شده که از این تعداد ۳۶۳ پروانه به دلیل درخواست نماینده و ۱۵۵ پروانه به دلیل تخلف نمایندگان بوده است. جدول (۲)


لازم به ذکر است یکی از سیاست های جدید بیمه‌ مرکزی ساماندهی امور نمایندگان در صنعت بیمه اعلام شده است.

جدول شماره (۱) تعداد پروانه فعالیت نمایندگی لغو شده توسط شرکتهای بیمه

 

نامشرکتبیمه

تعداد کل

درخواستنماینده

تخلفنماینده *

ایران

۴۶

۱۹

۲۷

آسیا

۴۴

۲۴

۲۰

البرز

۸۹

۵۶

۳۳

دانا

۸

۵

۳

معلم

۱۲

۹

۳

پارسیان

۶۹

۳۳

۳۶

رازی

۲۶

۱۹

۷

کارآفرین

۶۲

۴۵

۱۷

ملت

۱۸

۱۸

۰

توسعه

۲۴

۲۰

۴

سینا

۱

۱

۰

سامان

۵۶

۵۵

۱

دی

۳۹

۲۴

۱۵

نوین

۶۱

۲۵

۳۶

پاسارگاد

۵۰

۵۰

۰

میهن

۱۰

۱۰

۰

ایرانمعین

۰

۰

۰

امید

۰

۰

۰

حافظ

۰

۰

۰

کوثر

۱۶

۱۳

۳

ما

۱۰

۱۰

۰

آرمان

۱۰

۱۰

۰

جمع

۶۵۱

۴۴۶

۲۰۵

 جدول شماره(۲) تعداد پروانه فعالیت نمایندگی تعلیق شده  توسط شرکتهای بیمه

نامشرکتبیمه

تعداد کل

درخواستنماینده

تخلفنماینده *

ایران

۵۲

۳۸

۱۴

آسیا

۱۹

۱۲

۷

البرز

۰

۰

۰

دانا

۵

۵

۰

معلم

۳۷

۳۷

۰

پارسیان

۱۳

۸

۵

رازی

۷

۰

۷

کارآفرین

۷

۵

۲

ملت

۰

۰

۰

توسعه

۸۰

۱

۷۹

سینا

۱۸

۱۷

۱

سامان

۲۳۴

۲۳۰

۴

دی

۱۶

۱

۱۵

نوین

۰

۰

۰

پاسارگاد

۱

۰

۱

میهن

۱۴

۳

۱۱

ایرانمعین

۰

۰

۰

امید

۰

۰

۰

حافظ

۰

۰

۰

کوثر

۱۳

۴

۹

ما

۲

۲

۰

آرمان

۰

۰

۰

جمع

۵۱۸

۳۶۳

۱۵۵

* عدم پرتفوی مناسب ، نداشتن عملکرد مطلوب بیمه ای ، تعطیل نمودن دفتر و عدم دسترسی  به  نماینده  نیز از موارد تخلف تلقی شده است .