داستان مدیریتی - خصلت مداد داشتن !

خصلت مداد داشتن !
 
 می خواهم وقتی بزرگ شدی، مثل این مداد بشوی
 
 
پدر بزرگ، درباره چه می نویسید؟
 
-درباره تو پسرم، اما مهمتر از آن چه می نویسم، مدادی است که با آن می نویسم.
 
می خواهم وقتی بزرگ شدی، مثل این مداد بشوی.
 
پسرک با تعجب به مداد نگاه کرد و چیز خاصی در آن ندید:
 
اما این هم مثل بقیه مداد هایی است که دیده ام !
 
پدر بزرگ گفت: بستگی دارد چطور به آن نگاه کنی،
 
در این مداد پنج صفت هست که اگر به دستشان بیاوری، برای تمام عمرت با دنیا به آرامش می رسی :
 
صفت اول:
 
می توانی کارهای بزرگ کنی، اما هرگز نباید فراموش کنی که
 
دستی وجود دارد که هر حرکت تو را هدایت می کند.
 
اسم این دست خداست، او همیشه باید تو را در مسیر اراده اش حرکت دهد.
 
 صفت دوم:
 
باید گاهی از آن چه می نویسی دست بکشی و از مداد تراش استفاده کنی.
 
این باعث می شود مداد کمی رنج بکشد اما آخر کار، نوکش تیز تر می شود
 
و اثری که از خود به جا می گذارد ظریف تر و باریک تر،
 
پس بدان که باید رنج هایی را تحمل کنی، چرا که این رنج باعث می شود انسان بهتری شوی.
 
 صفت سوم:
 
مداد همیشه اجازه می دهد برای پاک کردن یک اشتباه، از پاک کن استفاده کنیم.
 
بدان که تصحیح یک کار خطا، کار بدی نیست،
 
در واقع برای این که خودت را در مسیر درست نگهداری، مهم است.
 
 صفت چهارم:
 
چوب یا شکل خارجی مداد مهم نیست، زغالی اهمیت دارد که داخل چوب است پس همیشه مراقب باش درونت چه خبر است و سرانجام
 
پنجمین صفت مداد:
 
همیشه اثری از خود به جا می گذارد.
 
پس بدان از هر کارت در زندگی ردی به جا می گذاری. سعی کن حرکات تو هشیارانه باشد.
 
بدان که چه می کنی ! !
/ 0 نظر / 7 بازدید