کدام بیمه بیشترین سود را به سهامداران داد؟

درحالی که برخی از بیمه ای‌های بورس، هنوز سهامداران را برای برگزاری مجامع در انتظار نگاه داشته اند، اکثر شرکت های بیمه ای مجامع را برگزار و سودهای نقدی را میان سهامداران تقسیم کرده اند.

از میان ۲۰شرکت بیمه ای فعال در بورس و فرابورس، ۶شرکت هنوز مجامع را برگزار نکرده اند. اما در میان ۱۴شرکت به مجمع رفته، بیشترین سود را بیمه نوین میان سهامداران تقسیم کرده است.
شرکت بیمه کوثر در این گروه بیشترین سود را در سال مالی ۹۲ محقق کرده است.

نکته قابل توجه در میان شرکت های بیمه، مبلغ پاداش های هیات مدیره در سال مالی ۹۲ است. بررسی آماری نشان داد که بیمه پاسارگاد بیشترین مبلغ را ( معادل ۹,۶۰۰ میلیون ریال) به عنوان پاداش هیات مدیره در نظر گرفته است.

براساس این بررسی بیمه کوثر با تحقق ۷۱۶ریال سود برای هر سهم در پایان سال مالی ۹۲، در صدر گروه ایستاد و بیمه نوین با ۶۹۷ریال، بیمه ما با ۵۶۸ریال، بیمه پارسیان با ۵۵۶ریال و بیمه پاسارگاد با ۵۳۵ریال در رده های بعدی قرار گرفتند.

به گزارش ایران و جهان، آمارها نشان داد بیمه نوین با تقسیم ۶۰۰ریال، بیشتر از سایرین سهامداران را راضی بدرقه کرده است. در این خصوص، بیمه کوثر با تقسیم ۵۰۰ریال، بیمه پارسیان با تقسیم ۴۵۰ریال، بیمه کارآفرین با تقسیم ۲۶۳ریال و بیمه ما با تقسیم ۱۶۵ریال در رتبه های بعدی قرار داشتند.

در جدول ذیل، شرکت های بیمه ای با سود های محقق شده و نقدی همچنین میزان پاداش هیات مدیره آورده شده است.

کدام بیمه بیشترین سود و بیشترین پاداش هیات مدیره را داد؟
منبع  اخبار بانک
/ 0 نظر / 45 بازدید