مقایسه نرخ سود بانکهای کشور

انواع سپرده

ملی

ملت

کشاورزی

صادرات

سپه

تجارت

کوتاه مدت عادی

7درصد

7درصد

7درصد

7درصد

7درصد

7درصد

کوتاه مدت ویژه4

10

10

10

10

10

10

6 ماهه

12

12

12

12

12

12

یک ساله

17

17

17

17

17

17

دوساله

18.5

18.5

18.5

18.5

18.5

18.5

سه ساله

19

19

19

19

19

19

چهارساله

19.5

19.5

19.5

19.5

19.5

19.5

پنج ساله

20

20

20

20

20

20

 

 

انواع سپرده

پست بانک

مسکن

صنعت و معدن

رفاه

توسعه صادرات

توسعه تعاون

کوتاه مدت عادی

7درصد

8 درصد

7درصد

7 درصد

7درصد

-

کوتاه مدت
4 ماهه

-

10

-

-

-

-

6 ماهه

12

12

12

12

12

-

یک ساله

17

17

17

17

17

-

دوساله

18

18

18

18.5

18

-

سه ساله

19

18.5

19

19

18.5

-

چهارساله

19.5

19

19.5

19.5

19

-

پنج ساله

20

20

20

20

20

-

 

 

انواع سپرده

کارآفرین

پاسارگاد

پارسیان

اقتصاد نوین

کوتاه مدت عادی

 

7درصد

7درصد

7درصد

 

7درصد

-

-

3 ماهه

10

-

10

10

6 ماهه

12

12

12

12

یک ساله

17

17

17

17

دوساله

18

18

18

19

سه ساله

18.5

18.5

18.5

19

چهارساله

19

19

19

20

پنج ساله

20

20

20

20

 

 

انواع سپرده

سرمایه

سامان

انصار

کوتاه مدت عادی

7

7درصد

7درصد

3 ماهه

10

-

-

6 ماهه

12

12

12

9 ماهه

15 15

15

یک ساله

17

17

17

دوساله

18

18

18

سه ساله

19

19

18.5

چهارساله

19.5

19.5

19

پنج ساله

20

20

20

 

 

انواع سپرده

قوامین

سینا

مهر

توسعه

شهر

تات

گردشگری

کوتاه مدت

-

 

 

7

-

7

7

-

7

3 ماهه

-

-

-

10

-

-

10

4 ماهه

-

10

-

-

-

-

-

6 ماهه

-

12

-

12

12

-

12

9 ماهه

-

15

-

15

15

-

15

یک ساله

-

17

-

17

17

-

17

دوساله

-

18.5

-

18

18

-

18.5

سه ساله

-

19

-

19

19

-

19

چهارساله

-

19.5

-

19.5

19.5

-

19.5

پنج ساله

-

20

-

20

20

-

20

 

 

انواع سپرده

ایران زمین

حکمت ایرانیان

دی

کوتاه مدت عادی

7درصد

11 درصد

7درصد

4 ماهه

-

 

8 درصد

6 ماهه

12

13

12

9 ماهه

15 15

15

یک ساله

17

17

17

دوساله

18

18

18

سه ساله

19

19

19

چهارساله

19.5

19.5

19.5

پنج ساله

20

20

20

 

6

 

/ 0 نظر / 11 بازدید