بایدها و نبایدهای نمایندگان بیمه عمر

بایدها و نبایدهای نمایندگان بیمه عمروتامین اتیه

ü      فروش اول از روی احساسات انجام می شود نه روی منطق و پس از اینکه خرید انجام شد فرد آنرا با منطق توجیه می کند.

ü      هرگزنباید نماینده بلافاصله  هنگام ملاقات مشتری احتمالی از بیمه  عمروفواید مرگ میروبی سرپرستی وعسرت بازماندگان صحبت کند.نماینده باید در مرحله اول از مطالبی که برای مشتری جالب است صحبت کند و سئوال نماید تا مشتری رشته سخن را بدست بگیرد.

ü      خوب گوش دادن خود هنر است یکی از صفات نماینده حرفه ای است.

ü      نماینده باید از جریانات واتفاقات روز بااطلاع باشد بدین جهت باید روزنامه واخبار رابخواند تادر موقع صحبت  با مشتری اگر مطالبی از جریانات روز به میان آمد هاج وواج نماند.

ü      نماینده باید  اشخاص سرشناس ومقامات کشوری را بشناسد به علاوه از مسائل ورزشی وهنری هم بی اطلاع نباشد.

ü      نظافت وطرز لباس پوشیدن وبرخوردونحوه صحبت او بسیار مهم است.

ü      بهتر است لباس نماینده خیلی روشن یا خیلی سیر ورسمی نباشد.

ü      نماینده نباید لکنت زبان داشته باشد.

ü      استعمال کلمات ولغات وعبارات متنوع ودلچسب ازمحاسن نماینده خوب است.

ü      همیشه در اطراف مکان وحول وحوش مشتری احتمالی چیزهایی است که او دوست دارد. نماینده ورزیده با یک نگاه باید قادر باشد آنها راببیند وبتواند درخصوص آن صحبت کند.

ü      اگر نماینده درگفته هایش مبالغه واغراق کند دردل مشتری احتمالی تردیدو  عدم اعتماد به وجود  می آید.

ü      ابتکار یکی از خصائص نماینده است.این خصیصه باید به قدری قوی باشد که درتمام مراحل ودربرابر مشکلات بتواند خود نمایی کند.

ü      میل به موفقیت وداشتن افکارمثبت از خصایص مهم نماینده است نماینده نباید به کم قانع باشد باید دائم بدنبال موفقیت بیشتروبیشتر باشد وباید سعی کند درگروه اولین ها قرارگیرد.

ü      نماینده باید بتواند عقاید ونظراتش را بگو ید وتشریح کند ودراین زمینه نباید خجول باشد.اما هرگزنبایدبا تکبروغرورخاص مطالب وعقایدش رابیان کند.

ü      نماینده ای که فورا"تغییر عقیده میدهدومتقاعد میشودخوب نیست بلکه باید به عقاید واصول برگزیده خودایمان داشته باشدوثابت قدم باشدو مشتری احتمالی از نماینده ای که فورا تغییر عقیده میدهد وثابت قدم نیست خوشش نمی آید.

ü      بیمه مانند بیماری های واگیر است هرقدر نماینده وشرکت های بیمه زیادتر میگردند. دامنه شیوع آن گسترده تر ومیل مردم به خرید بیشتر میشود.

ü      نکته مهمی که نماینده باید به آن توجه بکند این است که هرقدر مطلب ساده بیان کند  بهتر است اگر مشتری درپیچ خم مطالب افتاد تردید پیدا می کند وازدست می رود .

ü      نمایند ه باید بکوشد که احساسات وعوطف مشتری را برانگیزوهمین قدرکه حس کردمیتواند احساس احتیاج رادراو ایجاد نماید بابیانی ساده وکوتاه کارخود را به اتمام برساند.

ü      نماینده نباید انواع بیمه های عمر رابرای مشتری تشریح کندزیرا این عمل مشتری راگیج میکند ودچار تردید در تصمیم گیری میشود.

ü      نماینده باید در موقع فوت اشخاص سعی کند لیست نام بستگان متوفی را تهیه نماید وبا برنامه صحیح نزدآنها برود واز وضع بد بازماندگان صحبت کند ونتیجه بگیردکه متوفی اگربیمه بودبازماندگانش سرمایه بیمه عمررا میگرفتندودرآسایش ورفاه زندگی میکردند.وهمچنین باید نسبت بستگان متوفی که بیمه عمر داشته ومزایای آن خانواده بهره برده اند به گرددو آنها راترغریب به بیمه نماید.

ü      نماینده باید باتوجه به اطلاعات اخذ کرده از مشتری  یک بیمه عمر که متنا سب با وضع خانوادگی ودرآمد مشتری است به اوپیشنهاد کند.

ü      نماینده باید تلاش کندکه مشتری بیمه نامه سالانه بگیردودرمرحله اول به هیچ وجه پیشنهادبیمه نامه 6ماه و3ماه راه نکند مگر اینکه امکان ازدست رفتن مشتری باشد.

ü      نماینده خوب نماینده ای است که 70% مشتریانش حق بیمه سالانه  می پردازند و30%بقیه شش ماهه و 3 ماهه

ü      نماینده باید تمام شرایط وخواص وخصوصیات انواع بیمه های عمر را بداند تادرموقع لزوم برای رفع احتیاج مشتری از آنها استفاده کند ازجمله نماینده باید تغییرات در بیمه نامه ها را ازقبیل سود حاصله ومدت و...رابداندوبه نفع مشتری در موقع ضرورت از آن ها استفاده کند.

ü      نماینده خوب مانند پزشک است از امراض وبیماریهای ممکنه صحبت نمیکند.ازداروهای مختلف سخن به میان نمی آورد فقط دارو ی لازم را میدهد وعلاج درد را می نماید.

/ 0 نظر / 7 بازدید