پرسش: بیمه اتکایی چیست

بیمه اتکایی چیست

افراد و موسسات جان و مال خود را در برابر خسارت های احتمالی نزد شرکت های بیمه مستقیم ، بیمه می کنند. این شرکت ها که افراد و اموال بسیاری را در سطح گسترده ای بیمه می نمایند به نوبه خود در مقابل خطرات سنگین و یا انبوه تعهداتی قرار می گیرند که جبران خسارت های احتمالی آنها خارج از توان مالی این شرکتهاست یا اساساً نگهداری این تعهدات فاقد توجیه فنی و اقتصادی است. بدین لحاظ شرکت های بیمه مستقیم نیز معمولاً بخشی از تعهدات بیمه ای مازاد بر ظرفیت مالی و فنی خود را مجدداً نزد شرکت یا شرکت های بیمه دیگر بیمه می نمایند. به زبان ساده این بیمه مجدد را که ابزاری برای توزیع ریسک در سطح شبکه های ملی و جهانی بیمه ای است بیمه اتکایی می نامند. به عبارت دیگر شرکت های بیمه اتکایی در مقابل دریافت قسمتی از حق بیمه های شرکت های بیمه مستقیم متعهد می شوند بخشی از خسارتهای احتمالی مربوط به بیمه نامه یا بیمه نامه های صادره توسط شرکت بیمه طرف قرارداد را جبران نمایند

/ 0 نظر / 73 بازدید