ارزیابی کیفیت سود(زیان) شرکت های بیمه در سال توسط بیمه مرکزی1392

    بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس آیین نامه ۵۸ شورای عالی بیمه و مکمل های آن و اطلاعات دریافتی از شرکت های بیمه، کیفیت سود(زیان) آنها را پس از اعمال کسری ذخایر فنی، ارزیابی کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی بیمه مرکزی، این ارزیابی با بررسی اطلاعات صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی ۱۳۹۲ و مصوب مجامع عمومی ۲۶ شرکت بیمه فعال در سرزمین اصلی و مناطق آزاد و با اعمال کسری یا مازاد ذخایر فنی (مشتمل بر ذخیره خسارت معوق) صورت گرفته است.
بر اساس نتایج حاصله از این ارزیابی، فقط شرکت های بیمه ایران و دی طبق اطلاعات صورتهای مالی حسابرسی شده خود، زیان شناسایی کرده‌اند. همچنین سود شناسایی شده شرکت های بیمه آسیا، میهن و سینا پس از اعمال کسری ذخایرفنی، به زیان تبدیل می شود و عملیات بیمه‌گری شرکت های بیمه ایران، البرز، پاسارگاد، کارآفرین، ملت، دی، رازی و نوین نیز منتج به زیان شده است. 
بر اساس این ارزیابی، عملیات بیمه‌گری شرکت های بیمه البرز و ملت دارای زیان بوده که پس از اعمال سود حاصل از تسعیر ارز، زیان آنها به سود تبدیل شده است. همچنین عملیات بیمه‌گری شرکت بیمه رازی دارای زیان بوده که پس از اعمال سودهای حاصل از فروش دارایی ثابت و تسعیر ارز به سود تبدیل شده است.
در این ارزیابی آمده است هر چند عملیات بیمه‌گری شرکت بیمه پارسیان سودآور بوده اما عواید حاصل از فروش دارایی ثابت و تسعیر ارز سهم قابل توجه ای (۵۰ درصد) در سود کل قبل از مالیات این شرکت داشته است.
بر اساس نتایج این ارزیابی، شرکت های بیمه ایران، آسیا، کارآفرین، ملت، دی، معلم، رازی، سینا، میهن، ما، کوثر، آرمان، امید،  اتکایی امین در مجموع دارای کسری ذخایر بوده اند. همچنین شرکت های  بیمه آسیا با ۱.۹۹۴ میلیارد ریال، بیمه ایران ۵۵۵ میلیارد ریال، بیمه سینا ۴۷۸ میلیارد ریال و بیمه ملت با ۱۴۰ میلیارد ریال دارای بیشترین کسری ذخایر هستند.
جدول خلاصه تغییرات سود (زیان) شرکت های بیمه ناشی از اعمال کسری (مازاد) ذخایر فنی به شرح زیر است:    

خلاصه وضعیت سود شرکت های بیمه د ر سال ۱۳۹۲             (میلیارد ریال)

شرکت

سود (زیان) قبل از مالیات (طبق صورتهای مالی مصوب مجمع)

سود (زیان) قبل از مالیات (پس از اعمال کسری ( مازاد) ذخایر فنی

تفاوت

ایران

-۱۵,۱۷۹

-۱۵,۷۳۵

-۵۵۵

آسیا

۲۰۱

-۱,۷۹۳

-۱,۹۹۴

البرز

۳۸۴

۳۸۵

۱

دانا

۳۱۳

۳۴۵

۳۲

پاسارگاد

۴۸۶

۴۸۷

۲

پارسیان

۸۹۸

۹۲۲

۲۴

سامان

۱۱۵

۱۱۵

۰

کارآفرین

۳۷۲

۳۵۹

-۱۲

ملت

۶۴۲

۵۰۱

-۱۴۰

دی

-۲۸۰

-۴۰۸

-۱۲۸

معلم

۲۱۵

۱۴۷

-۶۸

رازی

۱۰۱

۴۷

-۵۴

سینا

۳۰

-۴۴۸

-۴۷۸

میهن

۷۳

-۳۲

-۱۰۵

نوین

۲۷۹

/ 0 نظر / 49 بازدید