پرسش و پاسخ های بیمه ای

در صورتی‌که ‌بیمه‌گذار اطلاعات‌ نادرست‌ و اشتباه ‌ارائه‌ کند چگونه‌ عمل‌ می‌شود ؟

طبق‌ ماده‌ 12 قانون‌ بیمه‌، اگر ارائه‌ اطلاعات ‌نادرست‌ عمدی ‌باشد، بیمه‌نامه‌ باطل‌ است‌ و خسارت ‌پرداخت‌ نمی‌شود و حق‌ بیمه‌های‌ دریافتی‌ نیز قابل‌ استرداد نیست‌. در صورت ‌غیرعمدی‌ بودن‌، خسارت‌ به‌ نسبت‌ حق ‌بیمه‌ دریافتی‌ به‌ حق‌ بیمه‌ واقعی‌ پرداخت‌ می‌شود.

 

اگر بیمه‌گذار با قصد سوء و به‌ نیت‌ دریافت‌ خسارت‌ بیشتر اموال‌ خود را بیش‌ از قیمت‌ واقعی‌ آن‌ بیمه‌ کند چه‌ اتفاقی‌ می‌افتد ؟

طبق‌ ماده ‌11 قانون ‌بیمه‌، قرارداد باطل ‌است‌، خسارت ‌پرداخت ‌نمی‌شود و حق‌ بیمه‌ دریافتی‌ نیز قابل‌استرداد نیست‌.

 

بیمه‌ نامه‌ از چه‌ زمانی‌ اعتبار دارد و بیمه‌گر از چه ‌هنگامی‌ متعهد جبران‌ خسارت‌ وارده‌، ناشی‌ از خطر بیمه‌ شده‌ است‌ ؟

اعتبار بیمه‌ نامه‌ از ساعتی‌ که‌ در قرارداد قید شده‌، آغازمی‌شود، به‌ شرط آنکه‌ بیمه‌گذار حق‌ بیمه‌ تعیین‌ شده‌ را پرداخت ‌کند. اگر شرکت ‌بیمه‌ با پرداخت ‌اقساطی‌ حق‌ بیمه ‌موافقت‌ نماید، اعتبار آن‌ با پرداخت ‌نخستین‌ قسط حق‌ بیمه ‌شروع‌ می‌شود و بیمه‌گر از زمان‌ اعتبار بیمه‌ متعهد جبران ‌خسارت‌ وارده‌ ناشی‌ از خطر بیمه‌شده‌ است‌.حداکثر تعهد بیمه‌گر برای‌ پرداخت ‌خسارت‌ چقدر است‌؟

حداکثر تعهد بیمه‌گر ، خسارت‌ وارده ‌است‌ به‌ شرط آنکه ‌اموال‌ بیمه‌شده‌ به‌ ارزش‌ واقعی‌ بیمه‌شده‌ باشد و در روز حادثه‌ نیز همان‌ ارزش‌ را داشته‌ باشد. به‌هرحال‌، تحت‌ هیچ‌ شرایطی‌ خسارت‌ پرداختی‌ در طول‌ اعتبار قرارداد از رقم‌ بیمه‌شده‌ تجاوز نخواهد کرد.گاهی‌ بیمه‌گذاران‌ از این‌ شکایت‌ دارند که‌ میزان‌ خسارت‌ پرداختی ‌کمتر از خسارت‌ وارده‌ است‌، چرا ؟

به‌ موجب‌ ماده‌ 10 قانون‌ بیمه‌، هرگاه‌ بیمه‌گذار اموال‌ خود را به‌ کمتر از قیمت‌ واقعی ‌بیمه‌ کند یا بر اثر افزایش‌ قیمت‌ در روز حادثه‌ سرمایه‌ بیمه‌شده‌ کمتر از ارزش‌ واقعی‌ باشد، خسارت‌ به‌ نسبت‌ مبلغ‌ بیمه‌شده‌ به‌ ارزش‌ واقعی‌ پرداخت‌ خواهد شد.

 

واسطه‌ بیمه‌، چه‌ کسی‌ است‌ ؟

در بازار بیمه‌ علاوه‌ بر خریداران‌ بیمه ‌(بیمه‌گذاران‌) و فروشندگان‌ (شرکتهای‌ بیمه‌) گروهی‌ هستند که‌ واسطه‌ تلقی‌ می‌شوند. این‌ گروه‌ عامل‌ ارتباط بین‌ بیمه‌گر و بیمه‌گذار هستند که‌ عبارتند از : نمایندگان‌ و دلالان ‌رسمی‌ (کارگزاران‌). نمایندگان‌، نماینده‌ شرکت‌ بیمه‌ تلقی ‌می‌شوند و به‌ حساب‌ شرکتی‌ که‌ نماینده‌ آن‌ هستند فعالیت‌ می‌کنند. ولی‌ دلالان‌ می‌توانند با تمام‌ شرکت های‌ بیمه‌ همکاری‌ داشته‌ باشند. تأیید صلاحیت‌ دلالان‌ رسمی‌ با بیمه ‌مرکزی‌ ایران‌ است‌ و پس‌ از این‌ تأیید است‌ که‌ پروانه‌ دلالی‌ صادر می‌شود. شرکت های‌ بیمه‌ نیز پس‌ از تأیید بیمه‌مرکزی‌ایران‌ برای‌ نمایندگان‌ خود گواهینامه‌ فعالیت‌ صادر می‌کنند.


 
قرارداد بیمه‌ چند نوع‌ شرایط دارد ؟

سه‌ نوع: 1- شرایط عمومی‌ 2- شرایط خصوصی و 3- شرایط ویژه‌.
شرایط عمومی‌: شرایطی‌ است‌ که‌ برای‌ تمام‌ بیمه‌گذاران‌ یک‌ رشته ‌یکسان‌ است‌ و در پشت‌ بیمه‌نامه‌ چاپ‌ می‌شود (مانند شرایط عمومی‌ بیمه‌ آتش‌سوزی‌، شرایط عمومی‌ بیمه‌ بدنه ‌اتومبیل‌ و ...).
شرایط خصوصی‌: مخصوص‌ یک‌ بیمه‌گذار معین‌ است‌ و مشخصات‌ بیمه‌گذار، موضوع‌ بیمه‌، حق‌ بیمه‌، خطرهای‌بیمه‌شده‌، مدت‌ قرارداد (شروع‌ و خاتمه‌) و میزان ‌تعهد بیمه‌گر در آن‌ قید می‌شود.
شرایط ویژه:‌ شرایط ویژه نیز، مخصوص‌ موارد خاصی‌ است‌ که‌ بین‌ بیمه‌گر و بیمه‌گذار توافق‌ می‌شود (مانند بیمه‌ بودن‌ یکی‌ از خطرهای‌ استثنا شده‌).


 
خطرهای‌ استثنا شده‌ کدامند ؟

خطرهایی ‌هستند که‌ خسارت‌ ناشی‌ از آنها جزو تعهد بیمه‌گر نیست‌. این‌ خطرها که‌ استثنات‌ استاندارد نامیده‌ می‌شوند، عبارتند از: 1- خطر جنگ‌ 2- خطر انرژی‌ هسته‌ای‌ و مواد رادیواکتیو 3- خطر برخورد امواج‌ صوتی‌.

 

وظایف‌ بیمه‌گذارچیست‌ ؟

وظایف‌ بیمه‌گذار عبارت‌ است‌ از: 1- دادن ‌اطلاعات‌ دقیق‌ در پیشنهاد بیمه‌ تا بیمه‌گر بتواند حق‌ بیمه‌صحیح‌ را تعیین‌کند 2- پرداخت‌ به‌ موقع‌ حق‌ بیمه‌ 3- حفاظت‌ از مورد بیمه‌ در حد متعارف‌ بدون‌ توجه‌ به‌ وجود بیمه 4- اعلام‌ تشدید خطر (اگر مورد بیمه‌ بر اثر عمل‌ بیمه‌گذار یا عمل‌ شخص‌ ثالث‌ تشدید شود مراتب‌ باید به‌ اطلاع‌ بیمه‌گر برسد و با صدور الحاقیه‌ تأیید شود) و 5- اعلام‌ بهنگام‌ وقوع‌ حادثه‌ای‌ که‌ منجر به‌ خسارت‌ مورد تعهد بیمه‌گر است‌.بیمه‌گذار چقدر فرصت‌ دارد تا وقوع ‌حادثه‌ منجر به‌ خسارت‌ را به‌ اطلاع‌ بیمه‌ گر برساند ؟

تا پنج ‌روز از تاریخ ‌اطلاع‌ خود از وقوع‌ حادثه‌، قبل‌ از اینکه ‌آثار حادثه‌ از میان‌ برود و بیمه‌گر بتواند کارشناس‌ خود را برای ‌ارزیابی‌ خسارت‌ و میزان‌ تعهد خود اعزام‌ کند.

چه ‌زمانی‌ خسارت‌ برای‌ بیمه‌گر اثبات‌ شده‌ تلقی‌ می‌شود و باید خسارت‌ را بپردازد ؟

اگر چهار مورد زیر برای‌ بیمه‌گر ثابت ‌شود، خسارت‌ را می‌پردازد: 1- خطر بیمه‌ شده‌ اتفاق‌ بیفتد 2- براثر تحقق ‌خطر بیمه‌ شده‌، خسارت‌ وارد شود 3- خسارت‌ وارده ‌مستقیم از خطر بیمه‌ شده‌ ناشی‌ شود و 4- اموال‌ خسارت‌ دیده‌، همان‌ اموالی‌ باشد که‌ بیمه‌ شده‌ است‌ (بیمه‌گذار در هنگام‌ اعلام‌ خسارت‌ باید فهرست‌ اموال‌ خسارت‌ دیده‌ و میزان‌ تقریبی‌ خسارت‌ وارده‌ را به‌ بیمه‌گراعلام‌ کند).


شرکتهای‌ بیمه‌، در فاصله‌ بین‌ دریافت‌ حق‌ بیمه ‌و پرداخت‌ خسارت‌، چگونه‌ از حق ‌بیمه‌هایی‌ که‌ از مردم ‌دریافت‌ می‌دارند، نگهداری‌ می‌کنند ؟

شرکت‌ بیمه‌، خسارت‌ را به‌ پول‌ نقد پرداخت‌ می‌کند، مگر اینکه‌ حق‌ تعمیر یا جایگزینی‌ مورد بیمه‌ در بیمه‌نامه ‌پیش‌بینی‌ شده‌ باشد، در آن‌ صورت‌ بیمه‌گر باید در مدت ‌متعارف‌، تعمیر یا جایگزینی‌ را انجام‌ دهد.

 

پیامدهای ‌ناگوار مالی ‌ناشی‌از وقوع‌ انواع‌ حوادث‌ بر ثروت‌ و داراییهای‌ ملی‌ را چگونه‌ می‌توان‌ جبران‌ کرد ؟

از مهمترین‌ آثار اقتصادی‌ بیمه‌، حفظ توان‌ مالی‌ بیمه‌گذار درخصوص‌ اموال ‌و تأسیسات‌ متعلق‌ به‌ اشخاص‌ یا دولت ‌است‌ که‌ جزئی‌ از ثروت‌ ملی‌ محسوب‌ می‌شوند.

 

سرمایه‌گذار، چگونه‌ می‌تواند با خیال‌ راحت‌ سرمایه‌گذاری‌ کند ؟

سرمایه‌گذاری‌ها در مقابل‌ انواع‌ خطرها از طریق‌ بیمه ‌تضمین‌ می‌شود و در صورت ‌بروز خسارت‌، شرکت‌ بیمه ‌آنرا می‌پردازد.آیا قرارداد بیمه‌ و تغییرات‌ آن‌ می‌تواند شفاهی‌ باشد ؟

خیر. بیمه‌نامه‌ که‌ سند قرارداد بیمه‌ است‌ باید کتبی‌ باشد و هرگونه‌ تغییر در مفاد آن‌ به‌ درخواست‌ کتبی‌ بیمه‌گذار و موافقت‌ بیمه‌گر با صدور برگه‌ای‌ به‌ نام‌ الحاقیه‌ صورت‌ می‌گیرد.

 

فرانشیز چیست‌ ؟

درصد یا مبلغی‌ از خسارت‌ است‌، و جبران‌ آن ‌برعهده‌ خود بیمه‌گذار وجود بیمه‌نامه ‌نباید موجب سهل‌انگاری‌ بیمه‌گذار شود. بیمه‌گذار، همان‌ طور که‌ از اموال‌ خود مراقبت‌ می‌کند باید از اموال‌ بیمه‌ شده‌ هم‌ مراقبت ‌بعمل‌ آورد. وجود فرانشیز موجب ‌می‌شود که‌ بیمه‌گذار در حفظ و نگهداری ‌موضوع‌ بیمه‌ جدی‌ باشد. فرانشیز موجب‌ حذف‌ خسارت های ‌جزئی‌ می‌شود که‌ به‌ تبع‌ آن‌ هزینه‌های‌ اداری‌ و عملیاتی‌ بیمه‌گر کاهش‌ می‌یابد.


آیا استهلاک‌، بیمه‌ شدنی‌ است‌ ؟

استهلاک‌ و کهنگی‌ براثر استفاده‌، بیمه‌شدنی‌ نیست‌ و هنگام‌ پرداخت‌ خسارت‌، استهلاک‌ کسر می‌شود. زیرا ریسک‌ بیمه‌پذیر باید اتفاقی‌ و احتمالی‌ باشد در حالی‌ که‌ استهلاک‌ امری‌ حتمی‌ و اجتناب‌ناپذیر است‌.

 

برخی‌ از بیمه‌گذاران‌، قرارداد بیمه‌ برای‌ اموال‌ خود را براساس‌ ارزشهای‌ مندرج‌ در دفاتر مالی‌ خویش‌ تنظیم‌ می‌نمایند. بیشتر بیمه‌گذارانی‌ که‌ از میزان‌ خسارت‌ پرداختی ‌رضایت‌ ندارند، از این‌ گروه‌ هستند، علت‌ چیست‌ ؟
پاسخ:
بیمه‌گذار برای‌ دریافت‌ خسارت‌ کامل‌، باید اموال‌ خود را به‌ ارزش‌ روز بیمه‌ کند. در صورتی‌ که‌ این‌ دسته‌ از بیمه‌گذاران‌، اموال‌ خود را به‌ ارزش‌ دفتری‌ منهای‌ استهلاک‌ مالی‌ بیمه‌ می‌کنند که ‌معمولا کمتر از ارزش‌ واقعی‌ است‌ و طبق‌ ماده ‌10 قانون‌ بیمه‌، خسارت‌ به‌ نسبت‌ ارزش‌ بیمه‌شده‌ به ‌ارزش‌ واقعی ‌پرداخت‌ می‌شود.در ایران‌، کدامین ‌سازمان‌ یا دستگاه‌ از منافع ‌بیمه‌گذاران‌ و بیمه‌شدگان‌ حمایت‌ می‌کند ؟

بیمه‌ مرکزی‌ ایران‌، علاوه‌ بر نظارت‌، کنترل‌ و هدایت‌ امر بیمه‌ در کشور، وظیفه‌ حفظ حقوق‌ بیمه‌گذاران‌ و بیمه‌شوندگان‌ را نیز بر عهده‌ دارد.

 

مشکل‌ هزینه‌های‌ جراحی ‌و بستری‌ شدن‌ در بیمارستان‌ را چگونه‌ می‌توان‌ با بیمه‌ حل‌کرد ؟

هزینه‌های‌ روزافزون‌ درمانی‌، به ‌ویژه‌ هزینه‌های‌ جراحی‌ و بستری‌ شدن‌ در بیمارستان‌، یکی‌ از مشکلات‌ جدی ‌خانواده‌ها است‌. این‌ هزینه‌ها را با پرداخت‌ حق‌ بیمه‌سرانه‌ معینی‌ می‌توان‌ بیمه‌ کرد.

 

خانه‌ و اثاث‌ آنرا در مقابل‌ چه‌ خطرهایی‌ می‌توان ‌بیمه‌ کرد ؟

خانه‌ و اثاث‌ آنرا خطرهای‌ مختلفی‌ تهدید می‌کنند که‌ همه ‌این‌ خطرها قابل ‌بیمه‌شدن‌ هستند، مانند: آتش‌سوزی‌، انفجار، صاعقه‌، سیل‌، طوفان‌، زلزله‌، سرقت‌، ترکیدگی‌ لوله‌آب‌، خرابیهای‌ ناشی‌ از برف‌ و باران‌، شکست‌ یا ترکیدگی ‌شیشه‌ و غیره‌.در مقابل‌ ادعای‌ اشخاص‌ ثالث‌ در مواردی‌ مانند ترکیدگی ‌لوله‌آب‌، ریزش‌ سقف‌ همسایه‌ طبقه‌ پایین‌ و ... چگونه‌ می‌توان‌ آسوده‌خاطر شد ؟

طبق‌ قانون‌ هرکس‌ مال‌ غیر را تلف‌ کند یا سبب‌ تلف‌ مال‌ غیر شود، مسئول‌ است‌ و بایدخسارت‌ آن‌ را جبران‌ نماید. ازطریق‌ بیمه‌ مسئولیت‌، خسارت‌ وارده‌ به‌ اشخاص‌ ثالث‌ جبران‌ می‌شود.حادثه ‌چیست‌ و چه‌ خطرهایی‌ در بیمه‌ حوادث ‌بیمه‌ می‌شوند ؟

حادثه‌ عبارت‌ است‌ از واقعه‌ ناگهانی‌ شدید که‌ مستقیم بر اثر یک‌ نیروی‌ خارجی‌ و بدون‌ اراده‌ بیمه‌ شده‌ سبب‌فوت‌، نقص‌ عضو یا صدمه‌ جسمانی‌ وی‌ شود. ترس‌ و وحشت‌، صدمه‌ محسوب ‌نمی‌شود و صدمات‌ عصبی ‌تنها اگر ناشی‌ از آسیبهای‌ عضوی‌ باشند، مشمول‌ بیمه‌ می‌گردند.


بیمه‌ حوادث‌ بر چند نوع‌ است‌ ؟

بیمه‌ حوادث‌ انواع‌ مختلفی‌ دارد که‌ برخی‌ از آنها به‌ شرح‌ زیر است‌: 1- تمام‌ اوقات‌ 2- ناشی‌ از کار 3- زندگی‌خصوصی‌ 4- ورزشی‌ 5- رانندگی‌ 6- مسافرت ‌با هواپیما 7- مسافرت‌ با هر نوع‌ وسیله‌ نقلیه 8- سرنشینان‌ وسایل‌ نقلیه‌ موتوری ‌زمینی‌.

 

تأمین‌ آینده‌ فرزندان‌ چگونه‌ میسر است‌ ؟

انسان‌ همیشه‌ در اندیشه‌ تأمین‌ معیشت ‌خانواده‌ خویش‌ پس ‌از مرگ‌ است‌. کسانی‌ که‌ برای‌ بازماندگان ‌خود، اندوخته‌ای ‌دارند، با خاطری‌ آسوده‌ زندگی‌ می‌کنند اما آنها که‌ ثروتی ‌ندارند نگران‌ آینده‌ فرزندان‌ خود هستند. بیمه ‌عمر و حوادث‌، راه‌حل‌ رفع‌ این‌ نگرانی‌ است‌. با پرداخت‌ حق ‌بیمه ‌معینی‌ که‌ تنها درصدی‌ از درآمد انسان‌ را تشکیل‌ می‌دهد، می‌توان‌ آینده‌ خانواده‌ را تأمین‌ کرد. استفاده‌کنندگانی‌ که‌ نام‌ آنها را بیمه‌گذار اعلام‌ کرده‌، بی‌درنگ‌ می‌توانند بعد از فوت ‌بیمه شده‌، بی‌آنکه‌ نیاز به‌ انحصار وراثت‌ باشد، سهم‌ خود را از شرکت‌ بیمه‌ دریافت‌ دارند. زیرا سرمایه‌ بیمه‌ عمر، ماترک‌ محسوب‌ نمی‌شود و مالیات‌ برارث‌ نیز بدان‌ تعلق‌ نمی‌گیرد.تفاوت‌ پس‌انداز نمودن ‌وجوه‌ اندک‌ در بانک‌ با خرید بیمه‌ عمر و حوادث‌ چیست‌ ؟

براساس‌ نظام‌ بانکداری‌ اسلامی‌ به‌ پس‌اندازهای‌ مردم ‌نزد بانکها، تنها کارمزد تعلق‌ می‌گیرد، در حالی‌ که‌ در بیمه‌های ‌حوادث‌ و عمر، افزون‌ براینکه‌ بخش‌ عمده‌ای‌ از حق‌ بیمه‌ برای‌ بیمه‌گذار پس‌انداز می‌شود، در صورت‌ وقوع ‌حادثه‌، حیات‌ یا فوت‌ بیمه‌شده‌ (هرکدام‌ که‌ بیمه‌ شده‌ باشد) کل‌سرمایه‌ بیمه‌ نامه‌ به‌ خود بیمه‌گذار یا استفاده‌کنندگان ‌پرداخت‌ می‌شود. این‌ سرمایه‌ در برخی ‌موارد، چندین‌ برابر حق‌ بیمه‌های‌ پرداختی‌ است‌ و علاوه‌ بر آن‌، بیمه‌گذار می‌تواند از مزایای‌ دیگری‌ نظیر دریافت‌ وام‌ هم‌ بهره‌مند شود.

 

فایده‌ بیمه‌ اتکایی‌ چیست‌ ؟

هرگاه ‌تأسیسات‌ زیربنایی‌ که‌ از محل‌ ذخایر محدود ارزی‌ ساخته‌شده‌ (مانند نیروگاهها، سدها و مجتمعهای‌ صنعتی‌) بر اثر حادثه‌ای‌ دچار خسارت‌ شود، به‌ سهولت‌ خسارت ‌وارده ‌تأمین‌ و نیاز ارزی‌ آن‌ از محل‌ آن‌ بخش‌ از خسارت‌ که‌ازشرکتهای‌ بیمه‌ اتکایی‌ خارجی‌ دریافت‌ می‌گردد، تأمین ‌می‌شود.بیمه‌ شخص‌ ثالث‌، اجباری‌ است‌ یا اختیاری‌ ؟ و میزان‌ خسارت‌ پرداختی‌ چقدر است‌ ؟


قانون‌ بیمه‌ اجباری ‌مسؤولیت‌ مدنی‌ دارندگان‌ وسایل‌ نقلیه ‌موتوری‌ زمینی‌ در ایران‌، کلیه‌ دارندگان‌ وسایل‌ نقلیه‌ موتوری‌ زمینی‌ را مسؤول‌ جبران‌ خسارتهای‌ بدنی‌ و مالی ‌می‌داند که‌ بر اثر حوادث ‌وسایل‌ نقلیه‌ یا محصولات‌ آنها به‌ اشخاص‌ ثالث‌ وارد می‌شود. بنابراین‌، دارندگان‌ وسایل‌ نقلیه‌ مزبور موظفند مسؤولیت‌ خود را بیمه‌ کنند. از آنجا که‌ میزان‌ خسارت‌ پرداختی‌ از بابت‌ بیمه‌ نامه‌ اجباری‌ ممکن‌ است‌ کافی‌ نباشد، مازاد بر آن‌ را شرکتهای‌ بیمه‌ به‌ صورت‌ اختیاری ‌بیمه ‌می‌کنند. در حال‌ حاضر براساس‌ بیمه‌نامه ‌اجباری‌ شخص ‌ثالث‌ حداکثر خسارت‌ مالی‌ قابل‌ جبران ‌2،000،000 ریال‌ و حداکثر خسارت‌ جانی‌ قابل‌ پرداخت ‌80،000،000 ریال‌ است‌; مازاد بر آن‌، به‌صورت‌ اختیاری ‌بیمه‌ می‌شود.بیمه‌ حوادث‌ سرنشین‌ چیست‌ ؟

هر شخصی‌ که‌ هنگام‌ حادثه‌، سرنشین‌ وسیله‌ نقلیه‌ بیمه‌شده‌ باشد اعم‌ از راننده‌ و سایر سرنشینان‌ و بر اثر حادثه ‌وسیله ‌نقلیه‌ بیمه‌شده‌ جان‌ خود را از کف ‌بدهد یا مصدوم‌ و مجروح ‌شود، بیمه‌گر باتوجه‌ به‌ شرایط بیمه‌، مبلغی‌ به‌عنوان‌ غرامت‌ به‌ بازماندگان‌ بیمه‌ شده‌ یا خود وی‌ پرداخت‌ خواهدکرد.بیمه ‌مسؤولیت‌ مدنی‌ شخص‌ ثالث‌ چیست‌ ؟

هر کسی‌ ممکن ‌است‌ به‌ سبب‌ انجام‌ عملی‌ یا خودداری‌ از انجام‌ عملی ‌موجب‌ زیان‌ اشخاص‌ دیگر شود و ملزم‌ به‌ جبران‌ آن‌ باشد. استفاده‌ از اتومبیل‌ نیز ممکن‌ است‌ سبب ‌بروز خسارت‌ و زیان‌ به‌ اشخاص‌ ثالث‌ شود. با بیمه‌ مسؤولیت‌ مدنی‌ شخص‌ ثالث ‌بیمه‌گر جبران‌ چنین ‌خسارتهایی‌ را برعهده‌ می‌گیرد.


بیمه‌ عمر چیست‌ و انواع‌ آن‌ کدام‌ است‌ ؟


بیمه‌ عمر از رشته‌های‌ مهم‌ بیمه‌های‌ اشخاص‌ است‌. در قرارداد بیمه‌ عمر، شرکت‌ بیمه‌ در ازای‌ دریافت‌ حق ‌بیمه ‌متعهد می ‌شود که‌ در صورت‌ فوت‌ بیمه‌ شده‌ یا زنده ‌ماندن‌ او، در زمان‌ معینی‌ سرمایه‌ بیمه‌شده‌ را به ‌طور یکجا یا به ‌صورت‌ مستمری‌ به‌ بیمه‌گذار یا شخص‌ ثالث‌ تعیین‌شده ‌از طرف‌ او بپردازد. انواع‌ بیمه‌های‌ عمر هم‌ عبارتند از: 1- بیمه‌های‌ عمر در صورت‌ حیات‌ بیمه‌ شده‌ به‌اشکال‌مختلف 2- بیمه‌های‌ عمر در صورت‌ فوت‌ بیمه‌شده‌ به ‌صور مختلف‌ 3- بیمه‌های ‌مختلط عمر که‌ سرمایه ‌بیمه‌شده‌، در صورت‌ حیات‌ یا فوت‌ به‌ هرحال‌ پرداخت ‌می‌شود.

 

چند نوع‌ بیمه‌ برای‌ اتوموبیل‌ وجود دارد ؟

سه‌ نوع‌: 1- بیمه‌بدنه‌ 2- بیمه‌ شخص‌ ثالث‌ 3- بیمه‌ حوادث ‌سرنشین‌.بیمه‌بدنه‌، خسارتهای‌ ناشی‌ از کدام‌ خطرها را جبران‌ می‌کند ؟

1- آتش‌سوزی‌، انفجار و صاعقه‌ 2- سرقت ‌کلی‌ اتوموبیل‌ و طبق‌ شرایط بیمه‌نامه‌، سرقت‌ لوازم ‌اضافی‌ و غیره‌ 3- واژگون‌ شدن‌ و تصادف‌ وسیله‌ نقلیه‌ 4- هزینه‌ ایاب‌ و ذهاب‌ ایامی‌ که‌ اتومبیل‌ برای‌ بازسازی‌ در تعمیرگاه‌ است‌

 

بیمه‌ عمر مانده‌ بدهکار چیست‌ ؟

سازمانها و بانکها در مقابل‌ پرداخت‌ وام‌ خرید و احداث‌ مسکن‌، اموالی‌ را به‌ رهن‌ یا وثیقه‌ می‌گیرند لیکن‌ در صورت ‌فوت‌ وام‌ گیرنده‌ ممکن‌ است‌ بازماندگان‌ وی‌ از پرداخت ‌وام‌ عاجز باشند، تنها راه‌ حل‌ این‌ مشکل‌ بیمه‌است‌، با توجه ‌به‌ بیمه‌ عمر مانده‌ بدهکار، هرگاه‌ وام‌گیرنده‌ فوت‌ کند، بازپرداخت‌ اقساط باقیمانده‌ را شرکت‌ بیمه‌ انجام ‌می‌دهد و خانواده‌ وی‌ از پرداخت‌ اقساط معاف‌ می‌شود.

/ 0 نظر / 9 بازدید