ارزیابی شرکت های بیمه از نظر بیمه عمر

                                                                                                                                                                                                ارزیابی  شرکت های بیمه در سال 1392                                                                                                                                                                                                                                               ...........        به گزارش اداره کل روابط عمومی بیمه مرکزی، از مجموع شرکت‌های بیمه فعال در صنعت بیمه، وضعیت توانگری مالی تعداد ۱۸ شرکت شامل بیمه های ایران، آسیا، دانا، البرز ،اتکایی امین، اتکایی ایرانیان، ملت، پاسارگاد، حافظ، سامان، سینا، کارآفرین، ما، امید، ایران معین، آرمان، آسماری و میهن در سطح مطلوب یعنی"سطح یک" قرار دارد. "سطح یک"  توانگری بدین معناست که شرکت های مذکور توانائی ایفای تعهدات خود در مقابل بیمه گذاران و صاحبان حقوق آنه را دارا می باشند. لازم به ذکر است  بیمه گذاران باید در انتخاب بیمه گر خود  علاوه بر سطح توانگری، سطح خدمات رسانی هر شرکت، مانند تعداد شعب، شبکه فروش و گستردگی خدمات در سطح کشور را نیز مورد توجه قرار دهند.

  از مجموع شرکت های بیمه فعال در صنعت بیمه، وضعیت توانگری مالی تعداد ۴ شرکت شامل بیمه های پارسیان، رازی، کوثر و نوین در "سطح دو" قرار دارد. "سطح دو"  توانگری بدین معناست که شرکت­های مذکور توانایی ایفای تعهدات خود را دارند ولی  باید جهت رسیدن به وضعیت مطلوب از نظر مقررات، وضعیت مالی خود را ترمیم و تقویت نمایند لذا بیمه مرکزی  از شرکت های مذکور درخواست ارائه برنامه ترمیم وضعیت مالی  نموده است تا پس از بررسی و تایید، جهت اجرا به شرکت های مشمول ابلاغ گردد.

  از مجموع شرکت های بیمه فعال در صنعت بیمه وضعیت توانگری مالی تعداد ۳ شرکت شامل بیمه های توسعه، دی و معلم در "سطح چهار" قرار دارد. سطح چهار" توانگری بدین معناست که این شرکت‌ها در ایفای تعهدات خود با مشکل روبرو بوده و باید ظرف مهلت حداکثر یکسال نسبت به ترمیم و تقویت وضعیت مالی، افزایش سرمایه و انجام  اقدامات مشخصی ( یک یا همه موارد) شامل عدم پرداخت سود و پاداش مجمع به هیات مدیره، کاهش هزینه‌ها، اصلاح روش‌های محاسبه حق بیمه‌ها، محدود نمودن فعالیت عملیات صدور برخی شعب، تغییر اعضای هیئت مدیره و همچنین  برنامه ترمیم وتقویت مالی‌ خود تنظیم و پس از تائید بیمه مرکزی اجرا  نمایند.

  لازم به ذکر است شرکت هایی که سطح یک توانگری را احراز نکرده اند درصورتی که  در مهلت مقرر، نسبت به تهیه و ارایه برنامه بهبود وضعیت توانگری مالی خود اقدام نکنند؛ از سوی بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه با محدودیت های شدیدتری روبرو خواهند شد.                                                          منظور از سطوح توانگری طبق آئین نامه ۶۹ موارد زیر است :‌
سطح ۱: مقدار نسبت توانگری مالی موسسه بیمه برابر با ۱۰۰ درصد و بیشتر است.                                              سطح ۲: مقدار نسبت توانگری مالی موسسه بیمه برابر با یا بیش از ۷۰ درصد و کمتر از ۱۰۰ درصد است.
سطح ۳: مقدار نسبت توانگری مالی موسسه بیمه برابر با یا بیش از ۵۰ درصد و کمتر از ۷۰ درصد است.      سطح ۴: مقدار نسبت توانگری مالی موسسه بیمه برابر با یا بیش از ۱۰ درصد و کمتر از ۵۰ درصد است
سطح ۵ : ‌مقدار نسبت توانگری مالی موسسه بیمه کمتر از ۱۰ درصد است.

شرکت بیمه

نسبت توانگری مالی(درصد)

شرکت بیمه

نسبت توانگری مالی(درصد)

ایران

۱۱۹

نوین

۷۱

آ‎سیا

۱۰۴

پاسارگاد

۱۱۳

دانا

۱۱۱

میهن

۱۱۸

البرز

۱۴۳

کوثر

۹۲

معلم

۴۰

آرمان *

۸۱۳

پارسیان

۹۲

ما *

۴۴۷

کارآفرین

۱۳۰

آسماری*

۹۳,۷۱۵

ملت

۲۴۱

حافظ

۱۹۳

سینا

۱۵۹

امید *

۴۹۲

رازی

۹۴

ایران معین*

۵۲۰

توسعه

۳۵

اتکایی امین*

۱,۵۰۹

سامان

۱۱۴

اتکایی ایرانیان*

۱,۲۸۸

دی

۴۲

 

 

* اضافه می نماید علت اینکه نسبت توانگری شرکت های بیمه آسماری، بیمه اتکائی امین و اتکائی ایرانیان،آرمان، ایران معین، امید و ما در مقایسه با سایر شرکت های بیمه بالا تر است  عمدتا "به تازه تاسیس بودن و یا پرتفوی و حجم  حق بیمه کم و در نتیجه پائین بودن ریسک صدور بیمه  آنها بر می گردد. 

مقایسه شرکتهای  بیمه رتبه اول کشور

نام شرکت

                                                                                                        شاخصه های عمومی

شاخصه های بیمه عمر  ( ارقام به میلیون تومان)

سرمایه شرکت

به میلیارد تومان

تعداد شعبه

تعداد نمایندگی

ما لکیت

وضعیت بورس

بهای هر سهم درابان 92

پشتیبانی بانکی

نمره توانگری بیمه مرکزی

سود تضمینی بیمه عمر  به %

 سود مشارک

میانگس سود  3 سال قبل

زوش پرداخت حق بیمه

 غرامت بیماری خاص

غرامت نقص عضو حادثه

غرامت هزینه پزشکی

غرامت بیمه ازکار افتادگی

غرامت آتش سوزی منزل

سایر موارد

ایران

200

219

9807

دولتی

غیر بورسی

ندارد

ندارد

119

15%

 

85%

15%

ماهانه تا سالانه

20 میلیون

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

 

دانا

10

53

1130

 

سهامی عام

بورسی

1465

ندارد

111

15%

85%

 

ماهامه  تا سالانه

20 میلیون

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

معافیت ازکازافتادگی مشروط به حادثه

اسیا

5/45

90

2000

سهامی عام

بورسی

1544

ندارد

104

15%

85%

 

ماهامه  تا سالانه

20 میلیون

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

 

البرز

360

49

1700

 

سهامی عام

بورسی

1462

تدارد

143

15%

85%

15%

ماهامه  تا سالانه

20 میلیون

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

نرخ سود حاصل شده 12% بوده است

ملت

150

 

 

سهامی عام

بورسی

2201

ندارد

243

18%

75%

 

ماهامه  تا سالانه

25میلیون

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

 

کارافرین

120

43

1808

سهامی عام

بورسی

1227

بانک کارافرین

130

15%

85%

17%

سالانه

20میلیون

20سالگی

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

.هزینه پوششها به مبلغ حق بیمه اضافه میگردد

 

پاسارگاد

113

58

3000

سهامی عام

بورسی

3770

بانک پاسارگاد

113

18%

90%

18%

ماهانه تا سالانه

25میلیون

12سالگی

دارد

100 م

دارد

10 م

دارد

40م

دازد

 

سامان

40

8

 

سهامی عام

بورسی

2400

بانک  سامان

114

15%

85%

%17/5

ماهانه 50 به بالا

سالانه 300 به بالا

21میلیون

ندارد

ندارد

 

ندارد

ندارد

 

سینا

40

51

400

سهامی عام

غیر بورسی

-

بانک سینا

159

15%

85%

 

 

 

 

 

ندارد

ندارد

 

میهن

40

34

300

سهامی عام

بورسی

1679

ندارد

118

15%

85%

 

ماهانه 30 به بالا

تا سالانه

20 میلیون

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

/ 0 نظر / 2 بازدید