باسمه تعالی

 

بیمه عمروتأمین آتیه طرح خانواده

مقدمه

 

     بیمه عمر و تامین آتیه خانواده دقیقاً نظیر بیمه عمر و تأمین انفرادی  می باشد با این تفاوت که با یک بیمه نامه می توان بیش از یک نفر را تحت پوشش بیمه ای قرارداد.و .

ویژگی های بیمه عمر و تامین آتیه خانواده

1-    بیمه گذار می تواند خود جزء بیمه شده ها نباشد

2-    نوه و پدر بزرگ می توانند جزء بیمه شده گان باشند.

3-  غرامت بیماری خاص تا سقف 000/000/200 ریال وبا ضرایب 30،20،10% میباشد 0 (ضریب 10%  تا سقف 000/000/10 تومان پوشش می دهد )

4-  از کارآفتادگی فقط برای سرپرست وبا ضریب 50% و 100% قابل اعمال میباشدودر صورتیکه 50% انتخاب گرددبیمه گذار میبایست در صورت ازکارآفتادگی 50% ازحق بیمه را بپردازد

5-    مدت بیمه اعضای خانواده نباید بیشتر از نفر اول یا بیمه گذار باشد.

6-    ضرایب فوت 60،120،150،180 و...300 برابر میباشد.

مثال اول- درطرح خانواده این امکان وجود دارد که بیمه گذار خود جزء گروه بیمه شدگان نباشد مثلاً فردی که سن او بیشتراز 65 سال است می خواهد برای فرزند خود و همسرش و نوه خود بیمه نامه خانواده تهیه نماید.در نتیجه بیمه گذار این قرارداد ، پدربزرگ خانواده بوده که خود فاقد پوشش بیمه ای است.

مثال دوم- درحالتی دیگر بیمه گذار می تواند خودش نیز جزء گروه بیمه شدگان قرار گیرد مثلاً شخصی با سن 40 سال با یک قرارداد می خواهد همسر، فرزند و پدرخود را تحت پوشش قراردهد بدیهی است بطور معمول سن همسر و فرزند از سن بیمه گذار کمتر ولی سن پدر بیمه گذار بیشتر از وی خواهد بود.بنابراین بیمه نامه صادر شده برای این خانواده به مدت 30 سال تنظیم می گردد و همسر و فرزند نیز مدت بیمه نامه شان به تبع بیمه گذار 30ساله خواهد بود ولی پوشش بیمه ای مربوط به پدر بیمه گذار که دارای سن 60سال می باشد حداکثر برای مدت 10 سال خواهد شد.

مثال سوم- چنانچه سن بیمه گذار 60 سال و خود او جزو گروه بیمه شدگان باشد حداکثر مدت بیمه نامه عمر و تأمین آتیه طرح خانواده 10 سال خواهد بود.بدیهی است مدت بیمه نامه سایر افراد به تبع بیمه گذار نیز حداکثر 10 سال   می باشد.

با توجه به توضیحات فوق برای صدور بیمه نامه ودریافت اطلاعات از بیمه گذار دو فرم پیشنهادتهیه گردیده ،یکی فرم پیشنهاد     عمروتأمین آتیه طرح خانواده که صرفاًبرای بیمه گذار می باشد وفرم دوم، پرسش نامه وپیشنهاد بیمه عمروتأمین آتیه خانواده بوده که مخصوص بیمه شدگان است.                                                                                                                     ممکن است بیمه گذار نیز یکی از بیمه شدگان باشد،بنابراین در این صورت بیمه گذار علاوه بر تکمیل فرم اول ،فرم دوم را نیز تکمیل می نماید.

نمونه فرم اول (پیشنهاد بیمه عمروتأمین آتیه) و فرم دوم  (پرسشنامه و پیشنهاد اعضاء خانواده)در صفحات 2 و 3 و 4 ضمیمه می باشد.

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید