آمار فروش بیمه عمر وسرمایه گذاریوبرترین های فروش در کشور

شرکت های بیمه دارای حدود ۴ میلیون بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری هستند و نسبت بازخریدی این بیمه ها طی ۶ سال اخیر سالانه ۲.۴ درصد بوده است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، بررسی ها نشان می دهد تعداد بیمه نامه های عمر و سرمایه گذاری جاری شرکت های بیمه طی دوره ۱۳۸۸ تا  آذر ۱۳۹۳ بالغ بر  ۳,۹۱۹,۴۶۳  فقره است که این میزان نسبت به سال ۱۳۸۸حدود ۱۸۰ درصد رشد داشته است.  در دوره مذکور ۸ شرکت بیمه  دیگر به بازار عرضه و فروش بیمه های عمر و سرمایه گذاری افزوده شدند. در سال های اخیر(۹۳-۱۳۹۲) از نظر تعداد بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری، بیمه ایران رتبه اول، بیمه پاسارگاد رتبه دوم و بیمه کارآفرین رتبه سوم را کسب کرده اند. میزان بازخرید بیمه نامه های عمر و سرمایه گذاری در دوره ۱۳۹۳- ۱۳۸۸، به طور متوسط برابر ۲.۴ درصد بوده است.
بر اساس این گزارش، بیمه‌های عمر به سه دسته کلی بیمه‌های خطر فوت، بیمه‌های به شرط حیات و بیمه‌های عمر و سرمایه گذاری (مختلط) تقسیم می شوند. در بیمه های عمر و سرمایه گذاری، چنانچه بیمه شده در طول مدت بیمه، فوت کند سرمایه بیمه به اضافه سرمایه گذاری انجام شده تا زمان فوت به استفاده کننده بیمه نامه پرداخت می گردد و در صورت حیات بیمه شده در پایان مدت بیمه نامه، سرمایه بیمه به بیمه شده پرداخت می شود.
یکی از شرایط قرارداد بیمه عمر و سرمایه گذاری این است که چنانچه بیمه گذار از ادامه قرارداد بیمه انصراف دهد، می تواند ارزش بازخرید بیمه نامه خود را براساس ارقام  مندرج در جدول پیش بینی تعهدات بیمه گذار و بیمه گر دریافت نماید. طبق مقررات شرط بازخرید صرفاً برای بیمه نامه های  عمر و سرمایه گذاری قابل اعمال است.
جدول زیر تعداد بیمه نامه های عمر و سرمایه گذاری و نسبت بیمه نامه های بازخریدی به کل بیمه نامه های صادره را از سال ۱۳۸۸ تا پایان آذرماه سال ۱۳۹۳ به تفکیک نشان می دهد.
 
دوره

تعداد بیمه نامه های جاری (تجمعی)

تعداد بیمه نامه های صادره هرسال

تعداد بیمه نامه بازخریدی

تعداد کل بیمه نامه جاری و بازخرید شده

نسبت بیمه نامه های بازخریدی به کل بیمه نامه ها

۱۳۸۸

۱,۴۰۱,۷۸۵

***

۳۴,۴۹۲

۱,۴۳۶,۲۷۷

۲.۴%

۱۳۸۹

۱,۷۱۶,۹۸۹

۳۱۵,۲۰۴

۴۶,۵۳۷

۱,۷۶۳,۵۲۶

۲.۶%

۱۳۹۰

۲,۰۰۵,۳۲۲

۲۸۸,۳۳۳

۵۰,۲۲۲

۲,۰۵۵,۵۴۴

۲.۴%

۱۳۹۱

۲,۳۸۳,۳۰۹

۳۷۷,۹۸۷

۶۳,۱۴۲

۲,۴۴۶,۴۵۱

۲.۶%

۱۳۹۲

۳,۱۹۴,۷۹۸

۸۱۱,۴۸۹

۷۱,۶۰۶

۳,۲۶۶,۴۰۴

۲.۲%

نه ماهه منتهی به۳۰/۹/۱۳۹۳

۳,۹۱۹,۴۶۳

۷۲۴,۶۶۵

۸۳,۱۴۲

۴,۰۰۲,۶۰۵

۲.۱%

 
 

 

/ 1 نظر / 314 بازدید
نیلوفر

بازي زندگي، بازي بومرنگ‌هاست؛ انديشه‌ها، كردارها و سخنان ما دير يا زود با دقت شگفت‌آوري به سوي ما بازمي‌گردند.((فلورانس اسكاول شين))