آیین نامه امور نمایندگی بیمه

ماده ۲-پروانه نمایندگی بیمه توسط شرکت بیمه پس از تایید بیمه مرکزی ج.ا.ایران در همه رشته‌ها یا رشته‌های بیمه‌ای معین صادر خواهد شد. مدت اعتبار قرارداد و پروانه نمایندگی سه سال است و شرکت بیمه می‌تواند با رعایت مفاد این آیین‌نامه و احراز شرایط مربوط و گذراندن دوره‌های آموزشی لازم توسط نماینده پروانه وی را تمدید نماید. در هر حال اعتبار پروانه نمایندگی منوط به اعتبار قرار داد نمایندگی بیمه است.

 ماده ۳- شرکت بیمه موظف است شرایط اعطای نمایندگی بیمه را از طرق مقتضی، به ویژه درج در پایگاه اینترنتی خود به اطلاع عموم برساند.

 ماده ۴-مسئولیت احراز صحت شرایط لازم در مورد هر یک از متقاضیان اخذ پروانه نمایندگی بیمه (اعم از حقیقی و حقوقی) بر عهده شرکت بیمة مربوط است.

 

ماده ۵-شخص حقیقی متقاضی اخذ پروانة نمایندگی بیمه باید واجد شرایط زیر باشد:

الف) تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.

ب)اعتقاد به اسلام یا یکی دیگر از ادیان رسمی کشور.

پ)عدم اعتیاد به مواد مخدر.

ت) عدم حجر.

ث) نداشتن سـوء پیشینه کیفری و همچنین نداشتن سابقه محکومیت به جرایم نام برده شده در ماده ۶۴ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری.

ج) داشتن گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دایم (برای آقایان).

چ)داشتن حداقل مدرک کارشناسی در رشته بیمـه (و یا سایر رشته‌ها با گرایش بیمه) بدون نیاز به داشتن سابقه کار بیمه‌ای، یا حداقل مدرک کارشناسی در رشته‌های مرتبط (شامل اقتصاد، امور مالی، حسابداری، آمار، مدیریت و حقوق) با یک سال سابقه کار بیمه‌ای فنی و تخصصی، یا حداقل مدرک کارشناسی در سایر رشته‌ها با دو سال سابقه کار بیمه‌ای فنی و تخصصی، یا حداقل مدرک دیپلم با سه سال سابقه کار بیمه‌ای فنی و تخصصی.

تبصره ۱- متقاضیان فاقد سابقه کار، باید دوره آموزشی مربوط را حداقل به‌ مدت ۱۲۰ ساعت طبق دستورالعمل ابلاغی بیمه مرکزی ج.ا.ایران در شرکت بیمه ویا موسسات آموزشی مورد تأیید بیمه مرکزی ج.ا.ایران گذرانده و گواهی‌نامه قبولی را ارایه نمایند.

تبصره ۲-اعطای پروانه نمایندگی به متقاضیان دارای مدرک تحصیلی دیپلم و یا فوق‌دیپلم، منوط به موافقت کتبی مدیرعامل شرکت بیمه ذیربط خواهد بود.

ح) موفقیت در آزمون نمایندگی بیمه مرکزی ج.ا.ایران.

تبصره بیمه مرکزی می‌تواند برگزاری آزمون نمایندگی بیمه را به شرکت‌های بیمه یا مؤسسات آموزشی ذیصلاح یا پژوهشکده بیمه تفویض نماید.

خ) گذراندن دوره کارآموزی به مدت ۱۵ روز اداری در شرکت بیمه مربوطه برای کلیه متقاضیان نمایندگی بیمه. 

ماده ۶-اعطای نمایندگی حقوقی بیمه منوط به احراز شرایط زیر و ارایه آنها به شرکت بیمه مربوطه است:

۱-      تشکیل و ثبت در قالب شرکت سهامی خاص یا شرکت تعاونی متعارف.

۲-      تهیه اساسنامه طبق نمونه ابلاغی بیمه مرکزی ج.ا.ایران.

۳-      موضوع فعالیت نماینده حقوقی به طور انحصاری نمایندگی بیمه باشد.

۴-      تعداد اعضای هیئت مدیره حداقل سه نفر باشد.

۵-      داشتن حداقل یک میلیارد ریال سرمایه اولیه.

۶-      ارایه گواهی‌نامه بانک حاکی از تأدیه قسمت نقدی سرمایه، حداقل به مقدار ۵۰ درصد کل سرمایه نماینده حقوقی.

۷-      ارایه صورت کامل اسامی سهامداران، مدیران و میزان سهام هر یک از آنها.

۸-      ارایه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری مدیران مطابق بند ث ماده ۵ این آیین‌نامه.

۹-       مدیرعامل و حداقل یک عضو بیمه‌ای هیئت مدیره باید واجد شرایط مندرج در ماده ۵ این آیین‌نامه باشند.

۱۰- ارایه صورت‌جلسات مجمع عمومی مؤسس و هیئت مدیره.

۱۱- ارایه اظهارنامه ثبت نمایندگی حقوقی و تأییدیه نام آن.

تبصره ۱- سهامداران نمایندگی حقوقی باید صرفاً اشخاص حقیقی باشند و مکلفند مبلغ تعهدی سرمایه خود را حداکثر ظرف مدت دو سال تأدیه نمایند.

تبصره ۲-مشارکت اشخاص حقوقی در سهام نمایندگی حقوقی بیمه، پس از تایید بیمه مرکزی ج.ا.ایران امکان پذیر خواهد بود.

تبصره ۳- مدیرعامل، اعضای هیئت ‌مدیره و کارکنان شاغل شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی ج.ا.ایران و مؤسسات وابسته به آنها (اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی و ساعتی)، کارگزاران (دلالان رسمی) بیمه، نمایندگان بیمه و ارزیابان خسارت بیمه ای و کارکنان هر یک از آنها نمی‌توانند در نمایندگی حقوقی بیمه سمت و یا سهم داشته باشند. 
 
 ماده ۷-ثبت نمایندگی حقوقی و هرگونه تغییرات بعدی از جمله تغییر در مفاد اساسنامه، میزان سرمایه، ترکیب سهامداران، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیرة آن، موکول به رعایت مقررات این آیین‌نامه، اعلام شرکت بیمه طرف قرارداد و موافقت بیمه مرکزی ج.ا.ایران است.

 

ماده ۸-نماینده حقوقی موظف است ترازنامه و حساب سود و زیان خود را طبق فرم نمونه‌ای که بیمه مرکزی ج.ا.ایرانتهیه و به شرکت‌های بیمه ابلاغ می‌نماید، تنظیم کند و پس از تصویب در مجمع عمومی سهامداران خود، نسخه‌ای از آن را برای بررسی و تائید به شرکت بیمه طرف قرارداد ارسال نماید.

تبصره ۱-شرکت بیمه موظف است حداکثر تا پایان مرداد هر سال، ترازنامه و حساب سود و زیان هر یک از نمایندگان حقوقی خود را به بیمه مرکزی ج.ا.ایران ارسال کند.

تبصره ۲-نماینده حقوقی موظف است در هر سال مالی حداقل ۱۰ درصد از سود سالانه خود را تا سقف سرمایه به عنوان اندوخته سرمایه ای در حساب‌های خود منظور نماید.

 

ماده ۹- نماینده حقیقی و مدیر عامل، اعضای هیئت مدیره، مسئول شعبه و سهامداران نمایندگی حقوقی نمی‌توانند در وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و غیردولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی، نیروهای نظامی و انتظامی و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند شاغل (اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی و ساعتی) باشند یا به عنوان نماینده شرکت بیمه دیگر یا کارگزار بیمه فعالیت کنند. علاوه بر این، اشخاص مذکور نمی‌توانند در سایر نمایندگی‌های حقوقی یا کارگزاری‌های حقوقی بیمه شاغل بوده و یا سمت و سهم داشته باشند.

تبصره-مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره و کارکنان شاغل (اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی و ساعتی) شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی ج.ا.ایران نمی‌توانند به عنوان نماینده حقیقی فعالیت نمایند و یا در نمایندگی‌های حقوقی، سمت یا سهم داشته باشند.

 

ماده ۱۰-شرکت بیمه می‌تواند بر اساس ضوابط ابلاغی بیمه مرکزی ج.ا.ایران به نمایندگی حقوقی خود اجازه تأسیس شعبه بدهد مشروط بر آنکه مسئول شعبه حائز شرایط نماینده حقیقی باشد.

 

فصل دوم: حقوق و تکالیف شرکت بیمه و نماینده

ماده ۱۱-شرکت بیمه مکلف است:

۱-       در قرارداد نمایندگی موارد زیر را درج نماید:

۱-۱-    مشخصات‌ کامل و نشانی‌ طرفین‌ قرارداد.

۱-۲-    حدود اختیارات‌، حقوق و تعهدات طرفین قرارداد.

۱-۳-    میزان کارمزد و نحوه پرداخت آن به‌ تفکیک‌ رشته‌های‌ بیمه‌ و تغییرات آن در موارد بازخرید، فسخ، ابطال یا هر گونه تغییر دیگری دربیمه‌نامه.

۱-۴-    مدت‌ قرارداد نمایندگی.

۱-۵-    میزان‌ و نوع‌ تضمین‌ دریافتی‌ از نماینده‌ به‌ منظور تأمین‌ و تضمین‌ حقوق‌ و مطالبات‌ بیمه‌گذاران‌، بیمه‌شدگان، سایر اشخاص ذی‌نفع و شرکت بیمه.

۱-۶-    ممنوعیت‌ انعقاد قرارداد نمایندگی توسط نماینده‌ با سایر شرکت‌های‌ بیمه‌ در مدت‌ اعتبار قرارداد.

۱-۷-    مواردی که موجب محدود نمودن‌ فعالیت‌ و یا تعلیق‌ یا فسخ‌ قرارداد نمایندگی بیمه می‌شود و نحوه اجرای آن.

۱-۸-    ارجاع‌ رسیدگی‌ به‌ اختلاف‌ احتمالی شرکت بیمه‌ و نماینده‌ به هیئت موضوع ماده ۲۰ این آیین‌نامه.

۱-۹-    شمول مصوبات جدید شورای عالی بیمه بر شرایط قرارداد نمایندگی.

۱-۱۰-      مشخصات مدیران صاحب امضای مجاز نمایندگی حقوقی.

 

۲-        بخشنامه ها و دستورالعمل های لازم و مربوط را به‌موقع به نماینده ابلاغ نماید.

۳-        نام و کد نماینده را در بیمه نامه ای که بنا به پیشنهاد او صادر می‌شود، درج نماید.

۴-        در صورت لغو پروانه نمایندگی، مراتب را بلافاصله از طرق مقتضی به اطلاع بیمه مرکزی ج.ا.ایران و بیمه‌گذاران برساند و برای استرداد پروانه و جمع‌آوری تابلو، سربرگ، مهر، اسناد و مدارک مربوط اقدام نماید.

۵-         اگر چند نماینده برای یک نوع بیمه، نرخ و شرایط خواسته باشند نرخ و شرایط یکسان را به آنها اعلام نماید.

تبصره ۱-شرکت بیمه مجاز نیست تقاضای صدور بیمه‌نامه‌ای را که به وسیلة نماینده ارایه ‌شده است از طریق دیگری، اعم از مستقیم یا غیرمستقیم، قبول نماید مگر با تقاضای کتبی بیمه‌گذار.

تبصره ۲-درصورتی که شرکت بیمه، پیشنهاد نمایندهای را رد کند، نمی‌تواند همان پیشنهاد را از طریق دیگری اعم از مستقیم یا غیرمستقیم قبول نماید.

/ 0 نظر / 123 بازدید