اصول و فنون مذاکره ، موفقیت ،وتجارت و فروش ، بییمه

اصول وفنون مذاکره ،موفقیت ،تجارت و فروش ،بازاریابی ،بیمه ،

دکترمهدی فخارزاده (فروشنده‌ی شماره یک بیمه‌عمر در جهان و عضو ارشد کمپانیمعظم MetLife در امریکا و سراسر جهان)، معتقد است که شما بدون یک برنامه وپلان سازمان‌یافته‌ی فروش در بیمه، هرگز امکان موفق‌شدن را نخواهید داشت. در همین راستا و درجهت ایجاد چنین برنامه‌ی فروش سازمان‌یافته‌ای، ما بهشما 7 مرحله‌ی اساسی را پیشنهاد می‌کنیم که به‌کمک آنها، قادر به ایجاد یکبرنامه‌ی سازمان‌یافته‌ی فروش خواهید بود:

مرحله‌ی 1:

اولینقدم شما باید این باشد که پیام ویژه‌ی بازاریابی خود را گسترش دهید و آنرا بر روی کمک به مردم در راستای حل مشکلات مالی و سرمایه‌گذاری آنها،متمرکز نمایید. مردم همواره به‌دنبال دریافت کمک‌های واقعی از سوی کسانیمی‌گردند که به آنها اعتماد داشته باشند. چرا آنها باید به شما اعتمادداشته باشند درحالیکه هرگز هیچ‌چیزی درباره‌ی شما و کاری که انجاممی‌دهید، نمی‌دانند؟ چطور چنین انتظاری دارید درحالیکه آنها حتی نمی‌دانندشما چگونه قادر به کمک به آنها هستید و اینکه چه چیزی شما را از سایرین،متمایز و خاص می‌سازد؟ 

مرحله‌ی 2:

دومینقدم شما باید این باشد که پیام ویژه‌ی بازاریابی خود را به تمام کسانی کهدر پیرامون‌تان می‌شناسید و تمام کسانی که در حوزه‌ی بازاریابی شما هستند،برسانید. یک نامه برای دوستانتان، فامیل، همسایه‌ها و مردمی که با آنهاهرگونه مشارکت تجاری دارید، یا سازمان‌ها و ارگان‌های مردمی،ارباب‌رجوع‌ها، مشتریان احتمالی و... بنویسید و برای آنها بفرستید. مقالاتی در رابطه با کار خود و منافع بیمه‌ای که می‌فروشید و یاتوصیه‌هایی برای بهبود در سرمایه‌گذاری و امور مالی مردم بنویسید و آنهارا در روزنامه‌های محلی شهر خود و یا در وبسایت خود، و یا در شبکه‌هایاجتماعی، منتشر کنید. از این طریق، باید سر خود را همواره شلوغ نگه دارید! (اگر علاقه‌مند هستید تا درباره‌ی نحوه‌ی ساخت و طراحی پیام بازاریابی وتبلیغات، مطالب بیشتری بیاموزید، توصیه می‌کنیم به محصول آموزشی ماباعنوان"تکنیکهای ساخت تبلیغات پُرفروش در بیمه"مراجعه نمایید)

مرحله‌ی 3:

سومینقدم شما باید این باشد که همواره باید سعی کنید با مشتریان احتمالی خود وبا اشخاصی که نقش واسطه‌های کلیدی برای دسترسی شما به مشتریان احتمالیبیشتر را دارند، به‌طور دائمی و ثابت، در تماس باقی بمانید. بهترین راهبرای انجام این‌کار این است که به نشر چاپی یا الکترونیکی خبرنامه‌هایماهیانه بپردازید. همواره به یاد داشته باشید که "مردم وقتی اقدام به خریدمی‌کنند که خودشان آماده خرید باشند، و نه هنگامی که شما آماده‌یفروش‌کردن باشید." بنابراین اگر می‌خواهید به‌محض اینکه آنها آماده‌یخریدکردن شدند با شما تماس بگیرند، باید به‌خاطر بیاورند که شما وجوددارید و چه کاری انجام می‌دهید. "اینکه ناپدید شوید و از حافظه‌ها پاکشوید، اشتباه مرگباری در فروشندگی بیمه، تلقی می‌شود." بنابراین، سعی کنیدبه‌طور منظم، اقدام به انتشار خبرنامه میان مشتریان احتمالی خود نمایید.

مرحله‌ی 4:

چهارمینقدم شما باید این باشد که کارگاههای آموزشی رایگان برگزار نمایید. کارگاههای آموزشی، یک راه کم هزینه و به‌دور از هرگونه تهدید (برایمشتریان احتمالی) برای این است که فقط در عرض چند هفته‌ی آینده بتوانید رودر روی مشتریان احتمالی خود قرار بگیرید و به آنها نشان دهید که شمامشکلات آنها را می‌فهمید... به آنها نشان دهید که شما می‌توانید به آنهاکمک کنید... اعتماد و احترام آنها را نسبت به خودتان به‌دست آورید... ودرنهایت، بتوانید با آنها یک قرارملاقات فروش، تنظیم کنید!

مرحله‌ی 5:

پنجمینقدم شما باید این باشد که یک گزارش مفید به‌صورت رایگان در رابطه با تمامیکارهایی که انجام می‌دهید، ارائه کنید. این، یکی از برترین ابزارهای شمادر راستای به‌دست آوردن مشتریان احتمالی واجد شرایط... به‌دست آوردناعتماد و اعتبار برای شما... و نیز یک عامل تسریع‌کننده در راستای توسعه‌یچرخه‌ی تجارت شماست؛ "ارائه یک گزارش ویژه‌ی رایگان کامل و جذب‌کننده ازشرح فعالیتهای‌تان."

مرحله‌ی 6:

ششمینقدم شما باید این باشد که به مشتریان احتمالی خود کمک کنید تا در مسیررسیدن به یک "زندگی سرشار از ثروت و توانگری و بدون بدهی" قدم بردارند. برای این منظور باید خود را مجهز به دانش و اطلاعات و تجربیاتی کنید کههمواره از سوی ما در اختیار شما قرار می‌گیرند.

مرحله‌ی 7:

وآخرین قدم شما باید این باشد که به‌طور سالیانه و هرسال، مشتریان خود راطوری هدایت کنید که همواره سبب معرفی مشتریان جدیدی از میان دوستان واطرافیان‌شان به‌سوی شما گردند

حرفآخر اینکه کوشش کنید تا تبدیل به یک ستاره بازاریابی بیمه شوید. برایرسیدن به این هدف بزرگ، باید یاد بگیرید که چگونه به مردم کمک کنید تامشکلات مالی خود را حل کنند. با انجام این‌کار، به‌زودی تبدیل به یک "معلمسرمایه‌گذاری" قابل اعتماد و قابل احترام در محدوده‌ی بازاریابی خودخواهید شد. شما می‌توانید تبدیل به یک مشاور حرفه‌ای سرمایه‌گذاری شوید کهمردم دوست دارند با شما ملاقات کنند. اما نکته‌ی مهم اینجاست که زمانبه‌سرعت درحال سپری‌شدن است و شما باید 7 گام فوق را از همین لحظه و بدونهیچ درنگی شروع کنید و بدون خستگی، به تلاش‌های بازاریابی خود ادامه دهید.

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید