مقایسه قیمت سهام شرکت های بیمه 20 تیر 1394

مقایسه قیمت سهام شرکت های بیمه  20 تیر 94

نماد

آخرین

پایانی

تعداد

حجم

ارزش

30 روز

دانا

1,650

(2.77)

1,651

(2.71)

233

1.643 M

2.7 B

 

البرز

1,175

1.21

1,163

0.17

79

376,434

439.2 M

 

آسیا

1,283

4.99

1,267

3.68

132

1.452 M

1.8 B

 

ودی

1,284

1.26

1,258

(0.79)

93

449,375

565.1 M

 

ملت

1,570

0.26

1,606

2.55

102

719,300

1.1 B

 

بساما

1,781

4.95

1,748

3.01

115

429,962

751.7 M

 

میهن

2,351

11.21

2,359

11.59

73

441,625

1.0 B

 

اتکای

1,846

0.44

1,829

(0.49)

17

81,200

148.4 M

 

پارسیان

2,100

(2.1)

2,143

(0.09)

21

47,963

100.8 M

 

پاسارگاد

4,602

0

4,602

0

10

42,595

196.0 M

 

تجارت

500

0

500

0

0

0

0

 

وسرمد

1,000

0

1,000

0

0

0

0

 

ما

1,000

0

1,000

0

0

0

0

 

تعاون

1,000

0

1,000

0

0

0

0

 

بیمه پاسارگاد فعالیت خودرادرسال 1386 آغاز نموده یعنی 3سال بعدار کارافرین ، نوین ، پارسیان و سامان لکن ارزش هرسهم او در بورس دوبرابر کلیه شرکت هاست

/ 0 نظر / 69 بازدید