تاریخچه بیمه عمر

مقدمه تاریخچه مختصری از بیمه عمر در تاریخ بیمه، بیمه دریایی اولین بیمه است که مورد قبول محافل بازرگانی قرار گرفته و بیمه عمر بعد از آن رواج یافت. اولین قرارداد بیمه عمر که اطلاعات کافی در باره ی آن در دست است در ماه ژوئن ودر سال 1583 دربیمه بورس سلطنتی لندن منعقد گردید. جریان تنظیم اولین قرارداد بیمه عمر جالب توجه می باشد. در ژوئن سال 1583 شخصی به نام ویلیام گیبونز در مقابل 383 پوند و 6 شیلینگ و 8 سنت به مدت 12 ماه خود را بیمه عمر نمود . قرارداد بیمه با 16 زیر نویس توسط (بیمه گر) بطور انفرادی امضا شده و حق بیمه که 8 % کل بیمه را تشکیل می داد نیز پرداخت شده بود. بیمه گذار در29 ماه مه فوت شد و بیمه گران طبق قرارداد موظف بودند که مبلغ حق بیمه را پرداخت نمایند لکن آنها از پرداخت سرمایه بیمه عمر سرباز زدند واعلام نمودند که قرارداد بیمه قبل از فوت بیمه گذار منقضی شده است وبرای اثبات ادعای خود اظهار نمودند وقتی مدت بیمه 12 ماه را در قرارداد گنجاندند منظورشان 12 ماه 28 روزه بوده وطبق این محاسبه نامبرده پس از انقضای مدت مزبور فوت نموده است و بدین منوال از پرداخت مبلغ بیمه خودداری کردند به هر حال چون در آن زمان قوانین کامل نبود لذا تشخیص این نیرنگ و اینکه زیرنویسان می بایست  مبلغ حق بیمه را پرداخت نمایند میسر نبود. دراوایل بیمه عمر بصورت شرط بندی دو نفر روی عمر شخص ثالث بود و بسیاری از مردم از قبول آن اجتناب می کردند و اظهار می نمودند این عمل صحیح نیست که انسان آرزوی مرگ شخصی را بنماید ویا در مقابل مرگ کسیکه در نظرش عزیز می باشد پولی دریافت نماید این طرز فکر مانع از این بود که بیمه توسعه پیدا کند و در نتیجه بسیاری از مــردم پس از مرگ نان آور خـانواده در وضع ناگواری قرار می گرفتند زیرا قادر به تشخیص این مطلب نبودند که مرگ سرپرست خانواده گذشته از صدمات روحی،  مسائل مالی برای خانواده فراهم می آورد. بیمه عمر اوایل قرن نوزدهم به کندی پیش می رفت. در طول قرن نوزدهم دانشمندان با استفاده از علم احتمالات و محاسبات مالی، بیمه عمر را از صورت اولیه خارج و بر پایه حکم علمی استوار نمودند. آغاز بیمه عمر توسط صندوق تعاونی  کشیش های کلیسای پرس بی ترین (Presbyterian) در سال 1759 شروع شد و در سال 1879 صندوق مزبور موفقیت های بزرگی تحصیل نمود و پس از 5 سال شرکت های بیمه در سواحل ایالات نیویورک و نیوجرسی به تعداد زیاد بوجود آمدند. حال پس از تاریخچه بیمه عمر به تعریفی از بیمه عمر و بخصوص بیمه عمر و تامین آتیه می پردازیم. انسان در انجام کارهای روزانه خود ممکن است با حوادث غیر مترقبه روبرو گردد که در نتیجه آنها علاوه بر صدمات جانی، متحمل خسارات مالی نیز بشود. تحمیل بسیاری از خسارات چه بر اموال و چه بر جان اشخاص، معمولا از حیطه ی قدرت و ظرفیت مالی بسیاری از مردم و حتی غالب سازمانهای بازرگانی خارج است لذا عملی که بیمه انجام می دهد این است که خســارت وارده را بین عــده ی زیادی از مــردم که با اینگونه خطــرات مواجه هستند سر شکن می سازد و بدین نحو آنها در تحمل خسارت بطور مساوی شرکت می جویند و هزینه ای که به هریک از آنها تحمیل می شود عبارت از مقدار حق بیمه ای که می پردازند . از تمرکز این حق بیمه ها  سرمایه ای بوجود می آید که علاوه بر پرداخت هزینه های مختلف اداری شرکتهای بیمه، صرف تامین خسارت اشخاص نیز می شود. باتوجه به نکات بالا می توان گفت که بیمه وسیله است که مردم به کمک آن فشار خطرات موجود را از خود به موسسات و شــرکت هــایی که مایل به قبول ریسکهای مذکور هستند منتقل می سازد . بعبارت دیگر فلسفه وجودی بیمه چنین است که مردم را علیه خسارت مالی و صدمات بدنی ناشی از اتفاقات نا معلوم و غیر قابل پیش بینی حفظ نموده ومسئولیت این تضمین را بعهده موسسات بیمه محول می سازد.

 / 0 نظر / 51 بازدید