سازگاری و ناسازگاری در زندگی و تجارت

 

سازش کردن به معنای رفع کدورت،با کسی صلح کردن،آشتی کردن و رفع اختلاف کردن است. سازگار

کسی است که موافق،هماهنگ،هم آواز،لایق و خرسند است. در همه این واژه ها نشانه هایی از پیوند،

 آشتی،صلح،نزدیکی،همسوئی،شادی، سازندگی،پیوستگی و جاذبه دیده میشوند .

 سازگاری لایه های گوناگونی دارد از جمله: سازگاری با خود،سازگاری با دیگران،سازگاری با انواع پدیده ها،

 محیط ها و تحولات

 سازگاری با خود

 خودسازگاری،اولین لایه سازگاری است که به معنای آشتی و نزدیکی با خود،خودفهمی وخودپذیری است .

 تاروزی که با خودمان هماهنگ نشویم وآشتی نکنیم هرگز نمی توانیم به آرامش درونی که حاصل

 خوددوستی،اعتماد به نفس،عزت نفس و خودباوری است دست یابیم. اگر عقاید،علائق، عواطف،عقده ها و

 عوامل مثبت ومنفی وآشکار و پنهان موثر بر افکار و رفتار خود را بشناسیم و خود را با آنها سازگار

 کنیم،کمتر دچار سرگشتگی میشویم. بسیاری از بیقراری های ما ناشی از بیگانگی وناهماهنگی با خودمان

 است. بکوشیم تا خود را دریابیم، با خود صمیمی شویم، از خودگریزی و خود نبودن دوری کنیم تا بهتر و

 بیشتر از خودی شدن با خودمان لذت ببریم .

 سازگاری با خود می تواند زیربنای سازگاری با دیگران ،تحولات و رویدادها باشد. بعبارتی کسی که بتواند به

 خود سازگاری دست پیدا کند، سازگاری با دیگران برایش بسیار ساده تر خواهد بود.

 اگر می خواهید با خودتان سازگار شوید با دقت و حوصله به سئوالات زیر پاسخ دهید:

 من کیستم و چیستم؟

  خصوصیات ،خصلتها وخواسته های واقعی و درونی من کدامند؟

  چگونه خود را با خودم سازگار کنم؟

  سازگاری با خودم را از کجا آغاز کنم؟

  چگونه خود را با ارزشها،آرمانها،امکانات و انتظارات خودم نزدیک کنم؟

  آثار مثبت خودسازی کدامند؟

سعی کنید خودسازگاری را از نقطه ای که برایتان مناسب یا اولویت دارد آغاز کنید و با نتایجی که می

 گیرید دامنه آنرا گسترده تر سازید.. مطمئن باشید هر اندازه با خودتان هماهنگتر و هم آوازتر شوید، کمتر

 احساس تنهائی، پوچی و بی تفاوتی و سردی خواهید کرد.

 کسی که خودسازگاری را تجربه کند، احساس شادابی و آرامش بیشتری خواهد داشت و سازگاری با دیگران

 و تحولات را مکمل سازگاری با خود می داند و با توجه به مزایا و منافعی که از خودسازگاری کسب کرده

 است، می تواند سریعتر با دیگران سازگار شود و ارزشهای تازه ای برای خود و دیگران فراهم کند.

 سازگاری با دیگران

 سازگاری با دیگران شامل انواع مخاطبان و ذینفعان ازجمله اعضای خانواده،بستگان، دوستان ، همکاران و

 مشتریان میشود.

 شناخت و درک درست مخاطبان و خصوصیات و خلق و خوی آنان نقش مهمی در سازگاری با آنان دارد.

 

4یکی از مهمترین عوامل بیگانگی و فاصله در خانواده ها ناشی از نزدیکی غریبانه و غربت در نزدیکی با

 نزدیکترین هاست. گاهی اعضای یک خانواده که نزدیکترین انسانها در زندگی هستند آنقدر برای هم

 ناشناخته اند که سازگاری باآنها و بین آنها بصورت یک مشکل و مساله بزرگ درامده است. در حالیکه نهاد

 دلخستگی و « باشد، هم اکنون گرفتار » دلبستگی و همبستگی « خانواده باید بعنوان اولین و مهمترین نهاد

 شده است و در نتیجه ناسازگاریها در خانواده ها افزایش یافته است. » گسستگی

 بسیاری از دلسردی ها ، نارسائی ها و افسردگی ها در خانواده ناشی از سستی،بی توجهی و سهل انگاری برای

 هم شناسی اعضای خانواده هاست. شکاف نسل ها و اصل ها بین اعضای خانواده باعث بیگانگی از هم و هم

 گریزی شده است. ارتباط اعضای خانواده یا مخاطبان مجازی وواقعی به مراتب بیش از ارتباط با یکدیگر است

 و همین عامل باعث شده است تا کمتر اعضای خانواده با هم گفتگو کنند و همدل و همدم یکدیگر باشند.

 ناسازگاری های فکری،روانی،رفتاری و اخلاقی در خانواده آسیب های زیادی بر نهاد خانواده وارد میسازد و

 اعضا را از محیط خانه و خانواده دور می کند.

 افزایش آمار طلاق عاطفی وواقعی، زندگی های مجردی،پرخاشگریها، دل زدگی ها، انحراف های گوناگون و

 فاصله ها و دافعه ها در خانواده بسیار نگران کننده و هشدار دهنده هستند.

 سازگاری در خانواده و بااعضای خانواده را مهمترین نوع سازگاری و ضرورت برای سازگاری با دیگران بدانید و

 بکوشید عوامل و دلایل ناسازگاری های خانوادگی را بشناسید وآنها را با حوصله و دقت برطرف کنید و بستر

 لازم برای سازگاری وهم فهمی خانوادگی را فراهم کنید تا شاهد شکوفائی شادیها،امیدها،زیبائی ها و یافتن و

 ساختن بسیاری از نکات سازنده و ارزش آفرین باشید.

 5

 سازگاری با اعضای خانواده را مقدمه ای بر سازگاری بادوستان ،بستگان، نزدیکان،همکاران و سایر مخاطبان

 دیگر بدانید وبا تمرین سازگاری باآنها بر جذابیت زندگی خود بیفزائید.

 اگر سازگاری بعنوان یک ضرورت در زندگی تعریف و تمرین شود، ناسازگاریها کمرنگ و بی رنگ میشوند و

 زندگی و کسب و کار و دادوستدها ارزنده تر،جذابتر و مطلوبتر خواهند شد.

 برای سازگاری با دیگران به پرسشهای زیر پاسخ دهید:

 

 مهمترین عواملی که باعث فاصله،سردی،بی تفاوتی،اختلاف ،بدفهمی و نافهمی من با دیگران شده اند

کدامند؟

 

 آثار این عوامل برروی زندگی من چه بوده اند؟

  

 چه کنم تا ناسازگاریها را کاهش داده وسازگاری با دیگران را بهبود بخشم؟

 

 چگونه می توانم با تقویت سازگاری با دیگران مفیدتر وموثرتر برای خود و دیگران و جامعه باشم

؟

 

 الزامات و اقدامات تقویت سازگاری با دیگران کدامند؟

  سازگاری با محیط و تحولات

 علاوه بر سازگاری با انسانها،هرکس برای موفقیت در زندگی،کسب وکار و دادوستدها نیازمند سازگاری با

 انواع محیط ها،تحولات،رویدادها و پدیده های گوناگون است.

 محیط شناسی،جامعه شناسی و بازارشناسی ، پیش نیازهای سازگاری با تحولات گوناگون است.

 6

 حساس بودن به تحولات و شناخت واقع بینانه،سریع و جامع تحولات گوناگون و فرصتها وتهدیدها وآثار

 احتمالی و مستقیم و غیرمستقیم آنها در زندگی از جمله مواردی هستند که لازم است مورد توجه جدی

 قرار گیرند تا آگاهانه و هوشیارانه شرایط لازم برای سازگاری با تحولات فراهم شود.

 برای سازگاری با انواع تحولات وواقعیت ها به پرسشهای زیر پاسخ دهید:

 

  مهمترین تغییر و تحولاتی که هم اکنون زندگی و کسب و کار و امور حرفه ای مرا تحت تأثیر

قرار داده اند کدامند؟

 

 مهمترین فرصتها و تهدیدهای ناشی از این تحولات برای من کدامند؟

  

  آثار مثبت و منفی احتمالی یا واقعی این تحولات روی کسب و کار و دادوستدهای زندگی من

کدامند؟

  

 چگونه می توانم با تنظیم برنامه های تحول خود را با تحولات و رویدادها سازگار کنم و تهدیدها

را به فرصت تبدیل کنم؟

 پاسخگوئی مناسب به این پرسشها می تواند راهنماو راهگشای مناسبی برای سازگاری با تحولات

 و آثار مثبت آنها باشد.

 برای پاسخگوئی به این پرسشها با خود خلوت کنید، همه عوامل و جوانب را بسنجید ،با خود صادق

 باشید،واقع بینی و انتقادپذیری را در خود تقویت کنید، از ضعفها ونارسائیها نترسید و بپذیرید که هیچ چیز

 ثابت نیست و هیچکس کامل نیست و هرچیز و هرکس می تواند متحول شود وبهبود یابد وسرانجام در

 .» سازگاری برای ماندگاری « آزمونی که می تواند زندگی تازه ای برایتان به ارمغان آورد شرکت کنید .آزمون

 7

 یادگیری بعضی از فنون و مهارتهای ارتباط با خود و دیگران، همفکری و مشورت با کسانی که آنها را

 قبول دارید و الگوبرداری از افرادی که نمادی از موفقیت وسازگاری در زندگی هستند می توانند شما را

 در سازگاری با خود و دیگران کمک کنند ؛آنها را جدی بگیرید و از آنها استفاده کنید.

 ارتباط فراگیر یا ارتباط انواع ذینفعان ومخاطبان، پایش محیط ها، رصد کردن تحولات در صنعت و

 حرفه، دیده بانی بازار و بازارشناسی و رفتارشناسی و مطالعات و تحقیقات گوناگون می توانند دانش و

 آگاهی انسانها را در مورد تحولات گوناگون افزایش دهند و بستر ساز سازگاری با تحولات شوند.

 سازگاری با تحولات وواقعیت ووضعیت حال را لازمه ی بهره برداری از فرصت وموقعیت بیشتر بدانید و

 بکوشید با تحول در نوع نگرش، انگیزش،دانش و روش زندگی و کسب و کارها، به آرامش،آسایش و

 ارزشهای بیشترو بهتری دست یابید. به روز باشید تا بهروز شوید .

 را بخش مهمی از زندگی خود بدانید وبا برنامه ریزی، » مدیریت سازگاری « سعی کنید

 سازماندهی، رهبری ، نظارت ، کنترل ، ارزیابی و اصلاحات به جا و به موقع وآموزش ها و

 انگیزش های لازم، سازگاری را در لایه های گوناگون تقویت کنید.

 سازگاری را مفیدترین وموثرترین قابلیت و مهارت زندگی بدانید و با مدیریت تحول، بهپوئی

 مستمر و نگرش سیستمی بکوشید تا سازگاری با خود و سازگاری با دیگران از خانواده تا جامعه و

 نیز سازگاری با تحولات گوناگون به آرمانها، آمال و اهداف زندگی خود دست یابید.

 سازگاری نیازمند انعطاف پذیری، انطباق پذیری، نرمش و مدارا کردن وبویژه چابکی، چالاکی،

 سرعت عمل،واکنش پذیری سریع و دانش و آگاهی روز است.

 8

 هریک از آنها را با تمرین و یادگیری مهارتها و فنون مرتبط با آنها در خود تقویت کنید تا بتوانید

 سازگاری را بعنوان مهارتی ویژه وقابلیتی ارزشمند و مزیت رقابتی چشمگیر و حتی متمایز در

 زندگی و کسب و کار ودادوستدها بکار بگیرید و خود را در مسیر کمال و سرآمدی قرار دهید.

 بدانید تا به عزت،موفقیت و رضایت بیشتر و ارزش،آرامش و » مدیریت عمر « سازگاری را کلید واژه

 آسایش واقعی برسید.

 سازگاری در بازاریابی

 سازگاری در بازاریابی عبارتست از چگونگی تنظیم،تأمین و عرضه آمیزه بازاریابی سازگار

 ADAPTABLE MARKETING MIX

  برای پاسخگوئی بهتر به نیازها و نیازمندان که

شامل

 5Aps

می گردد و به شرح زیر می باشند:

 -1 محصول قابل پذیرش

ACCEPTABLE PRODUCT

  محصول قابل پذیرش محصولی است که بر اساس ارزشها،ترجیحات و انتظارات روز بازار و

 مشتریان بویژه بازار هدف باشد. بازاریاب سازگار وروزآمد کسی است که بتواند با ارتباط دائم

 با بازار و مشتریان و رفتارشناسی بازار، آنچه را که مردم بعنوان محصول مورد پسند و قابل

 پذیرش می دانند بشناسد و هریک از ویژگیهای محصول و منافع آن را با نظر آنها تعییر دهد.

 در بازار رقابتی و پرتحول امروز را دیگر نمی توان بر اساس امکانات و انتظارات خود خدمت یا

 کالائی را تعریف،تأمین و یا تولید کرد.

 « فروشنده سازگار کسی است که شیوه فروشندگی سنتی خود را کنار بگذارد وبکوشد تا

 مزیت را از نظر » معیارهای ارزیابی « ، کالا یا خدمت را از دید مشتری بداند » موارد استفاده

 9

 » مشخصات، مزایا و منافع « مشتری را بشناسد و سپس » منابع « مشتری درک کند و

 محصول خود را با آنها ربط دهد تا محصول مورد پذیرش مشتریان قرار گیرد. محصول قابل

 پذیرش محصولی است که بازار و مشتری آنرا تعریف کند و فروشنده آنرا تأمین و مهیا کرده و

 در اختیاراو قرار دهد. محصول قابل پذیرش محصولی است که هر یک از عناصر آن از جمله

 کیفیت، تنوع، اندازه، بسته بندی، رنگ، گارانتی و سایر ویژگیهای آن بر اساس انتظارات

 مشتریان تنظیم گردد.

 گاهی ممکن است محصول قابل پذیرش به صورت محصول سفارشی و درخواستی هریک از

 مشتریان تعریف میشود، خود را آماده دریافت و پذیرش سفارشات مشتریان کنید و خود را با

 انتظارات آنها سازگار کنید.

 

-

 

2 قیمت قابل پرداخت

AFFORDABLE PRICE

 

 

در گذشته قیمت گذاری، حاصل قیمت تمام شده بعلاوه حاشیه سود مورد انتظار تولید کننده

 

یا فروشنده بود اما قیمت گذاری در شرایط رقابت بر اساس قیمت قابل پرداخت توسط

 

مشتری منهای قیمت تمام شده است که تفاوت این دو نشان خواهد داد که سود فروشنده

 

چه میزان خواهد بود و آیا سودی وجود خواهد داشت یا نه.

 

قیمت قابل پرداخت قیمتی است که مشتری با توجه به شرایط اقتصادی و شخصی امکان

 

پرداخت ان را داشته باشد. گاهی شرایط پرداخت مهمتر از سطح قیمت است زیرا بعضی از

 خریداران توان پرداخت نقدی ندارند ولی می توانند نیازهای خود را به صورت قسطی و بر

 اساس تسهیلاتی که در اختیار آنان قرار می گیرد برطرف سازند.

 10

 استفاده از استراتژی قیمت گذاری مناسب و روشهای گوناگون قیمت گذاری به گونه ای که

 توسط مشتری قابل پرداخت باشد از جمله نکاتی است که لازم است مورد توجه بازاریابان و

 فروشندگان قرار گیرد.

 -

 3 توزیع در دسترس

/ 0 نظر / 25 بازدید