فرم گزارش ماهانه دفاتر 1997

فرم گزارش ماهانه دفاتر1997

سال                ماه   

دفتر-------------

1-   تعداد فروش دفتر درماه:

 

 

2 – مبلغ کل حق بیمه دفتر در ماه (پرتفو) :

 

3 – نام نماینده با بالاترین تعداد فروش :                                     

 

 

4 – تعداد فروش :

 

5 –مبلغ کل فروش (پرتفو) :

 

4 – نام نماینده با بالاترین مبلغ:         

 

            

6 - تعداد فروش :

 

7- مبلغ کل فروش (پرتفو) :

 

8 – مشخصات نمایندگان جدید این ماه ( بیمه نامه تحویل داده اند)

نام و نام خانوادگی

تلفن

کد ملی

شماره حساب

تعداد بیمه نامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 – مشکلات

 

10 – پیشنهادات:

 

 

ص ا1 از 2

                                                                                                                                                    امضا

/ 0 نظر / 2 بازدید