# امار_فروش_وپرتفوی_کد1997_غلی_نادری

امار فروش وپرتفوی کد1997 غلی نادری

                          حق بیمه خالص حق بیمه الحاقیه برگشتی تعداد الحاقیه برگشتی حق بیمه الحاقیه اضافی تعداد الحاقیه اضافی حق بیمه تعداد سال   935,033,444 3 3 0 0 935,248,944 1,516 1389   10,697,477,939 0 0 28,163,000 4 10,669,314,939 4,488 1390   25,270,918,523 2 2 18,732,592 19 25,253,201,931 5,821 1391   46,830,084,643 4 4 2,674,979 7 46,838,045,764 8,071 1392   64,999,094,393 7 7 15,563,079 4 64,990,538,146 6,172 1393   148,732,608,942 16 16 65,133,650 34 148,686,349,724 26,068 جمع کل        
/ 0 نظر / 37 بازدید