تکنیک های مشاوره بیمه عمر

فروش مشاوره یک تکنیک فروش که توسط یک نماینده بیمه زندگی استفاده می شود، ارائه راه حل های سفارشی مبتنی بر نیاز به مشتریان بالقوه یا موجود به جای تشریح تمام محصولات بیمه عمر یا پوشش های بیمه ای است. این نماینده سوالات مربوط به جمعیت شناسایی و همچنین سوالات مرتبط با بیمه مستقیم مانند "چرا شما در حال بررسی بیمه زندگی در این زمان هستید؟" برای نشان دادن حقایق مفید است. او سپس یک راه حل مبتنی بر این حقایق را ایجاد می کند، به صورت شفاهی واکنش های فردی را خلاصه می کند، راه حل های سفارشی را تشریح می کند و به فرد کمک می کند که ارزش راه حل را ببیند.

ایجاد خصلت فرد ممکن است برای فکر کردن یا بحث در مورد بیمه زندگی باز نباشد. یکی از روش های تعامل که اغلب توسط نماینده برای ایجاد علاقه و کمک به آن فرد تجسم تاثیر پوشش داشتن است داستان سرایی است. برای مثال، یک نماینده می تواند توضیح دهد که چگونه یک مشتری در حالی که بسیار بیمار بوده قادر به تامین درآمد خود قبل از مرگ بود چرا که او اضافه شده به مزایای شتابی برای پوشش وقایع فاجعه بار، ت یا تامین هزینه پزشکی. نماینده ممکن است از فردی بخواهد که تصور کند که در وضعیت سلامتی قرار دارد، اما بدون پوشش.


/ 0 نظر / 223 بازدید