سیستم جوایز ماهانه فروش نمایندگان کد1997

سیستم جوایزماهانه نمایندگان فروش بیمه پاسارگاد کد1997 (نادری)

میزان فروش

جایزه سطح 1

5000000ریال

جایزه سطح 2 4000000ریال

جایزه سطح 3

2500000ریال

جایزه سطح 4

1000000ریال

جایزه سطح 5

500000ریال

پورتفو ی( حق بیمه ماهانه)

 

مبلغ 4000000 تومان به بالا

مبلغ 3500000 تومان به بالا

مبلغ 3000000 تومان به بالا

مبلغ2500000

تومان به بالا

مبلغ 1500000

تومان به بالا

تعداد بیمه نامه درماه

تعداد100 بیمه نامه به بالا وحداقل  3000000 تومان پورتفوی

تعداد 80 بیمه نامه به بالا با حداقل 2500000 تومان پورتفوی

تعداد 60 بیمه نامه به  بالا با حداقل2000000 پورتفوی

تعداد 40 بیمه نامه به  بالا

با حداقل 1500000 تومان

پورتفوی

تعداد 30 بیمه نامه با حداقل 1200000 تومان پورتفوی

1-     سیستم جوایز ماهانه نمایندگان فروش بیمه عمر نمایندگان 1997 بصورت آزمایشی برای 500 نماینده درتهران و شهرستانها برقرار میگردد.

2-     در پایان هرماه به نماینده ای که بالاترین فروش براساس جدول فوق الذکر را داشته باشد جایزه تعیین شده و لوح تقدیر اعطا میگردد .

3-     مدیران شهرستانها موظفند علاوه برگزارش ماهانه فروش  نفرات برتر را به دفتر تهران اعلام نمایند.

4-     نفرات برتر هرماه در جلسه مارکتینگ ماهانه در دفتر تهران تعیین می گردند.

5-     هرماه بدلیل جمع آوری وتحلیل اطلاعات نفرات برتر ماه قبل اعلام میگردد .

6-     خانم پژواک مسولیت جمع آوری وتحلیل اطلاعات را برعهده دارد.

7-     سیستم تشویق مدیران به زودی اعلام میگردد.

8-      درصورتیکه تشخیص نفر برتر بین تعداد فروش و مبلغ فروش با مشکل روبرو گردد هردو به پرتفوی تبدیل تا نفر برتر مشخص گردد .

            

/ 0 نظر / 9 بازدید