امار فروش وپرتفوی کد1997 غلی نادری

                         

حق بیمه خالص

حق بیمه الحاقیه برگشتی

تعداد الحاقیه برگشتی

حق بیمه الحاقیه اضافی

تعداد الحاقیه اضافی

حق بیمه

تعداد

سال

 

935,033,444

3

3

0

0

935,248,944

1,516

1389

 

10,697,477,939

0

0

28,163,000

4

10,669,314,939

4,488

1390

 

25,270,918,523

2

2

18,732,592

19

25,253,201,931

5,821

1391

 

46,830,084,643

4

4

2,674,979

7

46,838,045,764

8,071

1392

 

64,999,094,393

7

7

15,563,079

4

64,990,538,146

6,172

1393

 

148,732,608,942

16

16

65,133,650

34

148,686,349,724

26,068

جمع کل

   

 

 

/ 0 نظر / 41 بازدید